注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

世界语简易读物写作大师根温晋的六篇作品  

2009-04-11 13:32:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

★ 世界语简易读物写作大师根温晋的六篇作品 浏览次数 [ 133 ] 世界语简易读物写作大师根温晋的六篇作品 - yazush - yazush的博客  

作品的名字;卖鬼,孔子与;两小儿,崔护,宴子,陆惠娘.洪,门宴,

Vendi Fantomon

Anta? tre longe homoj pensis, ke post kiam homoj mortas, ili fari?as fantomoj. Fantomoj povas iri, sed nur dum nokto. Dum tago fantomoj malaperas.

Jun-ulo Song Dingbo iris nokte kaj renkontis fantomon.

"Kiu vi estas?" demandis Song.

"Fantomo," respondis la fantomo, "kaj vi?"

"Anka? mi estas fantomo."

"Al kie vi iras?"

"Al urbo Wan?i (?an?i)," respondis Song.

"Bone! Anka? mi iros tien."

Ili iris kune. Poste la fantomo diris: "Tre malrapide ni iras! Mi portu vin unue kaj poste vi portu min; tiel ni iros pli rapide. ?u bone?"

"Bone!" diris Song.

La fantomo portis Song. "Mi tre malfacile portas vin. Vi estas tro peza*. Mi timas, ke vi ne estas fantomo."

"Mi estas nova fantomo, tial mi estas peza."

Nun Song portis la fantomon. ?i estis tre mal-peza, kaj Song portis ?in facile.

"Mi estas nova fantomo," diris Song, "kaj mi ne scias, kion ni fantomoj timas."

"Ni timas nur, ke homoj kra?as* sur nin."

Ili iris plu kaj plu. Jen estis rivero. Fantomo tra-iris la riveron; ne sono a?d-i?is. Anka? Song tra-iris.

"Kial vi faras sonon?" la fantomo demandis.

"Mi estas nova fantomo kaj ankora? ne el-lernis tra-iri riveron."

Kiam ili iris al la urbo Wan?i, Song portis la fantomon. Li tenis ?in. ?i ne povis foriri. Kiam Song metis ?in sur la teron, ?i jam far-i?is ?afo*. Song kra?is sur ?in, tiel ke ?i neniam povis fari?i fantomo plu. Li vendis la ?afon por multe da mono.

Kong Zi kaj Du Infanoj

Kong Zi (a? Konfuceo, Konfuzio) vivis anta? pli ol 2,000 jaroj en ?inio, iom pli frue ol Platono. Li estis granda pens-ulo kaj instru-anto.

Iu-tage li vidis sur-voje, ke du infanoj kontra?-diras unu al la alia. Li demandis al ili, pri kio ili diskutas*.

Unu infano diris, "Mi pensas, ke la suno estas proksima al ni en la mateno kaj mal-proksima de ni je la tag-mezo. Jen la kial-o: oni vidas proksiman aferon granda, kaj mal-proksiman, malgranda. En la 2mateno la suno estas tre granda kaj je la tagmezo ?i estas malgranda. Tial mi scias, ke la suno estas proksima al ni en la mateno."

La alia infano diris, "Tute mal-e! Mi opinias, ke la suno estas mal-proksima de ni en la mateno kaj proksima al ni je la tagmezo. ?ar kiam ?i estas proksima, ?i estas varma. Alie, ?i estas malvarma. Ja pli varma estas la suno je la tagmezo ol en la mateno. ?u ne?"

Kong Zi ne povis decidi, kiu el la du infanoj estas ?usta. La infanoj ridis: "Kiu diras, ke vi scias multon?"

Cui Hu

Cui Hu (Cuj Hu) estis bela jun-ulo. Li ne havis multe da amikoj. Iu-tage en printempo li sola iris ekster la urbo kaj trovis korton*. En ?i estis multe da floroj. Li frapis je la pordo, kaj knabino aperis. ?i demandis kiu li estas kaj pro kio li venis. Li respondis: "Mi estas Cui Hu. Mi soifas* kaj volas akvon." La knabino donis al li akvon, kaj sid-igis lin en se?o. Nun li trovis, ke la knabino estas tre bela. Li diris kelkajn vortojn pri amo, sed ?i ne respondis. Ili rigardis unu la alian dum longa tempo. Kiam Cui Hu diris al ?i "?is re-vido", ?i iris kun li ?is la pordo. Li for-iris, kaj ?i ?ajnis ne ?oja*.

Post jaro venis nova printempo; Cui Hu subite ek-re-memoris pri la korto kaj la knabino. Do li iris tien. La korto restas sama kiel en anta?a jaro sed la pordo ?los-i?is*. Li skribis poemon sur la pordo:

Hodia? last-jare ?i tie mi vidis,

Ke ru?aj viza?o* kaj floroj radias;

De-nove nun floroj en vento jam ridas,

For-estas ?i, kien neniu ja scias.

Post kelkaj tagoj, Cui Hu re-venis al la korto kaj a?dis, ke oni ploras* en ?i. Li frapis la pordon. Mal-jun-ulo el-iris kaj demandis: "?u vi ne estas Cui Hu?" Li respondis, ke li ja estas. La maljunulo diris: "Vi mort-igis mian filinon! Mia filino scias legi kaj skribi. De la anta?-a printempo ?i ofte estas mal-?oja. Anta? tagoj ?i vidis vortojn sur la pordo kaj legis ilin. Post-e ?i mal-san-i?is, ne plu man?is kaj tiel mortis. Mi estas mal-juna kaj havas nur tiun filinon. Nun ?i mortis pro vi. ?u ?in mortigis ne vi?" Kaj li de-nove ek-plor-egis. Cui Hu petis, ke li en-iru kaj sent-igu sian mal-feli?on al ?i. Jen ?i ku?as sur lito*. ?i estus viv-simila. Li levis ?ian kapon* kaj ploris: "Nun mi venas vidi vin!" Balda? ?i mal-fermis la okulojn* kaj post du-on-tago ?i re-viv-i?is. Tre ?oja, la maljunulo edz-in-igis ?in al Cui Hu.

Yan Zi

Anta? longe estis multaj ?tatoj en ?inio. Yan Zi (Jan Zi) estis homo en ?tato Qi (?ji). Li estis tre mal-alta.

Iu-foje la ?tat-estro de ?tato Qi sendis lin al ?tato Chu (?u).

La estro de ?tato Chu volis rid-ind-igi lin. Li far-igis mal-grandan pordon apud la ordinara pordo. Kiam Yan Zi venis, la ?tat-estro petis, ke Yan Zi venu tra la mal-granda pordo. Tion Yan Zi ne faris. "En hunda* ?tato oni iras tra hunda pordo. Nun mi estas en ?tato Chu, ne en ?tato hunda, tial mi ne devas iri tra hunda pordo!"

La ?tat-estro a?dis liajn vortojn, kaj devis peti Yan Zi en-veni tra la granda pordo.

Nun komenc-i?is la inter-parolo de la ?tat-estro kaj Yan Zi.

La ?tatestro demandis: "?u mankas homoj en via ?tato?"

"Tute ne," respondis Yan Zi, "la stratoj de niaj urboj estas plen-plenaj de homoj. Kial oni povas paroli pri manko de homoj en nia ?tato?"

"Sed kial oni sendis vin ?i-tien, se ne mankas homoj?"

"Jen kial: en nia ?tato estas bonaj kaj mal-bonaj homoj. Al grandaj ?tatoj oni sendas bonajn homojn; al mal-grandaj, malbonajn. Mi estas la mal-plej bona en nia ?tato, tial mi venas al via loko."

Je tiuj vortoj la ?tatestro ru?-i?is.

Tiam oni ligis du homojn kaj portis ilin al la ?tat-estro. La ?tatestro demandis: "Kiaj homoj ili estas?"

"Ili estas ?tel-istoj*," oni respondis.

"De kie ili venis?"

"De ?tato Qi."

Nun la ?tatestro de Chu kun rid-eto mal-varma demandis Yan Zi: "?u homoj de via ?tato estas ?telemaj?"

"Ne. Kia loko, tiaj lok-anoj. Homoj en ?tato Qi neniam ?telas, sed nun en via ?tato ili fari?as ?telemaj. Tio signifas, ke Chu estas ?tato de ?telistoj!"

Je tiuj vortoj la ?tatestro ne povis paroli plu. Li fine devis peti pardonon de Yan Zi: "Mi volis vin rid-ind-igi, sed mi nur igis min mem rid-inda."

Lu Huiniang

Shen Canruo (?en Can??o) estis bela jun-ulo. Mal-sano for-prenis vivon de lia edz-ino (anka? tre bela).

Foje li vizitis alian urbon. Sur-voje li vidis bel-egan vir-inon. ?ia belo kaptis lin, ke li ne povis vidi aliajn aferojn. Li tuj sekvis ?in. ?i de tempo al tempo re-turn-i?is por rigardi lin, kun rid-eto. Balda? la bel-ul-ino iris en iun domon. Shen Canruo ?esis iri ?e la pordo kaj rigardis tra la pordo dum longa tempo. Sed li ne povis vidi la belulinon plu.

Balda? el-iris viro. Li demandis al Shen, "Kion vi rigardas?"

"Anta? minuto en-iris en la domon bela jun-ul-ino. ?u mi povus scii, kiu ?i estas?"

"?i estas Lu Huiniang (Lu Huj-njang), mia kuz-ino*," respondis la viro, "?ia edzo mortis anta? ne-longe. ?i volas re-edz-in-i?i kaj petis min helpi."

"?u mi povus scii vian nomon?"

"Jes, mi nom-i?as Zhang Liu'er (?ang Li?-er)."

"Kian edzon via kuzino volas? ?u ?i volas edzini?i al ali-lok-ano?"

"?i volas edzini?i al junulo, ?u ?i-tieulo, ?u alilokano. Kaj ?i volas lin scii legi kaj skribi."

Je tiuj vortoj tre ?ojis* Shen Canruo: "Mi diru la veron: mi mem ja estas lern-anto. Mi ek-amis vian kuzinon je la unua vido. Se vi helpus min, mi tre dankos!"

"Mi helpos," respondis Zhang Liu'er, "venu morga?."

Respondo venis en la sekva tago: la belulino jes-is!

Je la vespero de ge-edz-i?o Shen Canruo vidis, ke la nov-edz-ino ja estas Lu Huiniang, tiu belulino! Kun ?oj-ego li petis ?in en-lit-i?i kune kun li. ?i diris nur, "Vi mem enliti?u." Shen Canruo tamen ne povis en-dorm-i?i sola. Li petis foje re-foje, sed ?i sidis tie sola. Shen Canruo fin-fine demandis, kial ?i ne volas enliti?i. ?i ne respondis. Post iom da pensado, ?i demandis, "?u vi konas iun en la urbo? -- Mi volas scii, ?u iu en la urbo povas helpi vin se necesas?"

"Jes, multajn amikojn mi havas ?i tie."

"Se tiel, mi edzini?u al vi."

"Kio? ?u vi ne jam edzini?is al mi?"

"Vi ne scias la veron. Tiu Zhang Liu'er ne estas mia kuzo. Li ja estas mia edzo. Li vidis, ke mi estas bela, kaj li trompas* aliajn per mia belo. Li diras al aliaj mal-veron, ke mi estas lia kuzino kaj ke mi perdis edzon kaj ke mi volas reedzini?i. Kelkaj junuloj amis min pro mia belo kaj petis lin helpi. Kelk-foje mi 'edzini?is', sed je la dua mateno li venis kun grupo da siaj help-antoj. Ili diris, ke la 'novedzo' forprenis min sen scio de mia familio, kaj pro tio li sendos la novedzon al ju?-isto*. Je timo pri perdo de bona nomo, la nov-edzo petis de li pardonon. Li do for-prenis ?ion de la novedzo kune kun mi. -- Tiel-e li trompis kelkajn homojn. Mi ofte pensas, ?u oni devas tiel agi? ?u mi devas uzi mian belon kiel ilon de lia tromp-ado? ?u mi devas vivi ?iam kun tiu tromp-ulo? Mi foje re-foje petis lin ?es-igi la mal-homan agon, sed li ne a?skultas! Fin-fine mi decidis for-iri de li, nur se mi trovos kred-indan viron. Nun mi pensas, ke vi ja estas tia persono. Tial mi volas de hodia? vivi kune kun vi por ?iam. Se vi restus ?i tie, morga? li venos kun siaj kun-uloj por forpreni viajn hava?ojn. Pli bone estus, ke ni for-iru ?i-nokte al via amiko kaj lo?u ?e li. Ni devas iri tuj!"

Shen Canruo tre dankis ?in. Ili rapide for-lasis la domon kaj kun siaj a?oj trans-lo?-i?is al domo de sia amiko.

Je la sekva mateno Zhang Liu'er venis kun grupo da uloj al la domo de Shen Canruo, sed li trovis la domon mal-plena. Li sen-helpe ser?is tie ?i-tie, sed li ne povis trovi sian iam-an edzinon.

La trompulo volis trompi aliajn per sia edzino, sed fin-fine ?in perdis.

Lu Huiniang de tiam vivis en amo kaj feli?o

kun-man?o en Hongmen

Anta? 2,200 jaroj, la re?o* falis. Milit-estroj ?iuj volis far-i?i nova re?o. Liu Bang (Li? Bang) kaj Xiang Yu (?jang Ju) havis sian milit-istaron. Ili decidis, ke kiu la unua en-iros en la ?ef-urbon, tiu far-i?u la nova re?o. Liu Bang la unua en-iris la ?ef-urbon. Tiam la milit-ist-aro de Xiang Yu jam venis al Hongmen, ne mal-proksime de Liu Bang.

Fan Zeng, help-anto de Xiang Yu, diris al Xiang Yu: "Liu Bang amas vir-inojn kaj monon. Sed nun li prenas nenion en sia loko. Certe li ne celas al mal-grandaj aferoj. Li celas al la tuta lando! Militu kontra? li tuj. Ne perdu tempon."

Xiang Yu man?igis siajn militistojn kaj estis preta militi kontra? Liu Bang.

Liu Bang ek-timis, ?ar li klare sciis, ke Xiang Yu estas multe pli forta ol li. Se li tiam far-i?us la re?o, Xiang Yu militus kontra? li, kaj li certe mal-venkos*!

Xiang Bo (?jang Bo) estis frato de patro de Xiang Yu, sed li estis anka? amiko de Zhang Liang (?ang Ljang), grava help-anto de Liu Bang. Xiang Bo rapide iris al lia amiko Zhang Liang. "Tuj for-iru," li diris al Zhang Liang, "alie vi amba?* mortos." Zhang Liang tamen ne volis for-lasi Liu Bang en tia tempo. Li ven-igis Xiang Bo al Liu Bang. Liu Bang donis trinka?on al Xiang Bo kaj petis al Xiang Bo konsenti, ke ge-edzi?os lia infano kun tiu de Xiang Bo. Li diris: "Post kiam mi en-iris la ?ef-urbon, mi ne prenis ion ajn. Mi atendas al-venon de Xiang Yu. Kiam li venos, mi donos ?ion ?i-tie al li. Bon-volu diri tion al li."

Xiang Bo re-venis al Xiang Yu kaj diris al li; "Ne estas inde militi kontra? Liu Bang. Anstata?e, ni devas danki lin."

La sekvan matenon Liu Bang venis al Hongmen. Li diris al Xiang Yu: "Mi la unua venis en la ?ef-urbon, sed mi jam el-urb-igis mian militistaron. Mi tage kaj nokte atendas vian alvenon. Mi ne volas fari?i re?o."

Ve al Xiang Yu! Li estis tre forta, tamen ne klar-pensa! Li kredis la vortojn de Liu Bang. Li preparis kun-man?on kun Liu.

Fan Zeng ne kredis la vortojn de Liu Bang. Li volis mort-igi Liu Bang dum la kun-man?o. Li ven-igis militiston Xiang Zhuang (?jang G?ang).

Dum la kun-man?o Xiang Zhuang el-iris: "Mi dancu kun spado* por plezur-igi ?iujn!"

Kial li dancis kun spado? Li volis mort-igi Liu Bang dum dancado.

Xiang Bo klare tra-vidis tion. Li ek-timis. Anka? li ek-dancis kun spado: "Estas pli bone dancu du ol unu. Anka? mi dancu." Li ?iam estis anta? Liu Bang, tiel ke Xiang Zhuang ne povis mort-igi Liu Bang.

Zhang Liang tra-vidis ?ion. Li tuj al-ven-igis sian militiston. La militisto estis tre forta kaj havis tim-indan ekster-a?on. E? Xiang Yu sentis timon al li.

Balda? Liu Bang diris, ke li iros al neces-ejo. Sed li ne iris al neces-ejo. Li for-iris rapide sen diri ?is-revidon.

Poste Liu Bang pli kaj pli fort-i?is kaj Xiang Yu fari?is malpli kaj malpli forta. Fine en milito Liu Bang venkis Xiang Yu kaj fari?is la re?o. Xiang Yu mortigis sin apud rivero

  评论这张
 
阅读(259)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018