注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

首页_我爱世界语_站长天下  

2008-10-23 09:45:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 • 如何开展世界语旅游活动之我见

  时间:07-11-05发布者:ligu...

  如何开展世界语旅游活动之我见 李国选 (安徽省淮南市谢家集粮食分局 邮编:232052)  随着全球世界语运动的深入发展,世界语这一中立的人造国际语正日益深入社会生活的各个领域,其中,世界语与旅游的结合就是世界语应用的一个重要方面。这方面的事例我们不仅在中国可以看到,而且在国际上也可以看到。我个人认为,把世界语与旅游相结合,这是推广世界语的一种极好形式,它使世界...

 • 赞Tikos时间:07-12-08发布者:ligu...
 • Mia Opinio时间:07-12-05发布者:ligu...
 • 世界语和我时间:07-11-21发布者:ligu...
首页_我爱世界语_站长天下 - yazush - yazush的博客   更多...

 

什么是世界语?

关于什么是世界语,以下摘录国际世界语学院院士、俄罗斯著名世界语者B.KOLKER先生在其所编的世界语教材中所作的导言供参考。

ESPERANTO

ESPERANTO estas internacia lingvo de paco kaj progreso: ?i servas al interkompreno kaj kunlaboro de homoj el diversaj landoj.
世界语是和平与进步的国际语:它为各国人们的交流与合作提供了便利。

ESPERANTO estas lingvo ne?trala: ?i apartenas al neniu popolo kaj kontribuas al la egalrajteco de lingvoj.
世界语是中立的语言:它不属于任何民族,却致力于各语种的平等权力。

ESPERANTO estas lingvo facila por studado: por lerni ?in, estas necesaj tiom da monatoj, kiom da jaroj estas necesaj por lernado de fremda lingvo en la sama grado.
世界语是易于学习的语言:几个月所学世界语的效力等同于几年所学的外语

ESPERANTO estas lingvo ri?a kaj fleksebla: la? siaj esprimaj ebloj ?i ne cedas al naciaj lingvoj.
世界语是丰富而具有灵性的语言:其表现力不亚于各民族语。

ESPERANTO estas lingvo belsona: la? beleco de sia sonado ?i memorigas la italan kaj hispanan lingvojn.
世界语是悦耳动听的语言:其声音之美堪当意大利语和西班牙语。

ESPERANTO estas sintezo de ?io plej bona, kio estas en la naciaj lingvoj. ?i helpos al vi pli rapide lerni fremdajn lingvojn.
世界语是各民族语精华之合成。它有助于快捷地学习其它的语言。

ESPERANTO estas lingvo de amikeca internacia korespondado, lingvo de literaturo, gazetoj, radio, kantoj kaj, certe, Interreto. Uzado de tiuj ebloj estas en viaj manoj.
世界语是友好的国际通联的中介语,是文学、杂志、电台、歌坛——当然,还有网络——的媒介语。其中的运用全在于你的掌控。

ESPERANTO estas lingvo de aferaj, kulturaj, turismaj aran?oj. Vi povas partopreni en ili.
世界语是商务、文化旅游等活动的语言。你可以参与其中。

ESPERANTO estas lingvo, utila por inter?an?o de profesia sperto, por eksterlandaj voja?oj, por la agado de kolektantoj, radioamatoroj kaj homoj de aliaj hobioj.
世界语是有利于同行交流经验的语言,是方便国际旅行的语言,是便于收藏爱好者、无线电爱好者以及其它爱好者们活动的语言。

ESPERANTO estas lingvo alirebla por ?iuj, sendepende de la a?o, profesio, klero, lo?loko, scio de lingvoj.
世界语是人人可企及的语言,无论年龄、职业、学历、住所及语言知识。

ESPERANTO akiras ?iam pli grandan popularecon sur la terglobo. Bonvenon en la simbolan Esperanto-landon!
世界语在全球的普及已愈来愈广泛。欢迎您来到这个具有象征意义的世界语国度!

 

幽默故事 Humorajxoj

NETAUGA RESPONDO

_Kiu li estas?

_li estas filo de siaj gepatroj.

MI JAM ENDORMIGXIS

Patrino: petro,cxu vi enlitigxis?

Filo:Jes,mi jam endormigxis.

NE PLU MANGXAJON

_sinjoro,via hundo mangxis unu el miaj kokinoj.

_Dankon,bona homo ,pro via averto.Hodiau vespere mi ne donos al gxi mangxajxon.

LATUNAJXOJ

_CXu vi poluris cxiuj latunajxojn?

_Jes.Restas nur la brak- kaj orelringoj de via sinjorina mosxto.

CXAPELO DE LA URBESTRO

Urbestro:Mian cxapelon.

Servisto:Jen via cxapelo.

Urbestro:Tio ne estas mia.

Servisto:Pardonu,sinjoro urbestro,mi brosis gxin iomete.

LATUNAJXOJ

-Cxu vi poluris cxiujn latunajxojn?

-Jes. Restas nur la brak- kaj orelringoj de via sinjorina mosxto.

Esperanto-Pasporto al la Tuta Mondo

Konceptita de Edwin Grobe
Verkita de Paul Gubbins

1         ?enerale

Pasporto al la Tuta Mondo estas nova Esperanto-kurso, kiu konsistas el 15 lecionoj (po 30-minutaj kaj akompanaj presitaj materialoj, celitaj al individua a? grupa studado. La pedagogie bazita distra historio faciligas kaj ?ojigas la lernadon. ?iu leciono okazas tute en Esperanto kaj enhavas tri partojn: enkondukon, dialogon, resumon.

La enkonduko prezentas mallongan supervidon de la anta?a leciono kaj skizas la ?efajn gramatikajn erojn instruotajn.

La dramo da?re konstruas intereson pri la karakteroj kaj historio dum la multaj intrigturni?oj tra la 15 lecionoj. La da?ro de situacio kaj evolui?o de karaktero de televid-stila dramo fervorigas studantojn sekvi la aventurojn de la familio Bonvolo kaj ties amikoj kaj konatoj. La familio Bonvolo ne estas ordinara familio. La patro, Georgo, estas greka filozofo kaj la patrino, Filisa, dancistino. La harmonio en ?i tiu iom eksterordinara familio estas ?enata kiam juna ?afisto, kune kun ?afo, decidas utiligi la Pasportan Servon kaj venas por restado. La rezultaj komplika?oj kaj miskomprenoj donas la bazon por rapidmova kaj viveca dialogo, kiu tenos la atenton de la lernantoj -- kaj de pli spertaj parolantoj de Esperanto --?is la ferma sceno en leciono 15.

Por plifortikigi kaj praktiki la novan materialon enkondukitan en ?iu leciono, la resumo detale traktas la ?efajn gramatikajn erojn prezentitajn en la dramo, kaj preparas la lernanton por la skribitaj ekzercoj kiuj akompanas la kurson. La skribitaj ekzercoj, kompilitaj de Stefan MacGill, komplementas la lecionojn kaj donas la praktikon en legado kaj skribado esenca por lerni iun lingvon.

2         Celoj

Pasporto al la Tuta Mondo estas zorge gradigita enkonduka kurso, kiu celas konduki komencanton tra la ?efaj etapoj de akiro de la lingvo Esperanto.

Vortprovizo, frazoj kaj gramatiko enkonduki?as nature per la dialogo. Jam je la fino de la 15 lecionoj la lernanto devus povi:

 1. konversacii memfide kaj precize en rango de ?iutagaj situacioj;
 2. kompreni parolatan Esperanton en diversaj kontekstoj kaj de diversspecaj parolantoj kun moderaj naciaj ak?entoj;
 3. rekoni la ?efajn ecojn de Esperanta gramatiko kaj utiligi ilin en parola kaj skriba komunikado;
 4. identigi kaj kompreni aspektojn de la Esperanta kulturo;
 5. vivi en la plilar?a Esperanta mondo, partoprenante profitdone kaj kun plezuro en Esperantaj kursoj kaj eventoj lokaj, regionaj, naciaj kaj internaciaj.

3         Metodo

Esperanto estas uzata ekskluzive tra la videokurso; individuaj instruistoj decidu kiom da klarigado uzi en nacia lingvo. La rekta metodo -- ekskluziva utiligo de la cellingvo -- signifas ke la lernanto estas rivelita dekomence al Esperanto kiel praktikata tra la mondo. Tiucele la geaktoroj en Pasporto al la Tuta Mondo venas el diversaj lingvaj fonoj: Angla, ?ina, Dana, Hispana, Japana, Kroata kaj aliaj.

Gramatikeroj estas subtenataj per rango da imagecaj ekzercoj, kiuj celas substreki la novajn elementojn enkondukitajn en la videokurso. Estas rekomendite ke la lernanto ne pluiru al posta leciono sen kompletigi kaj ellerni la tutan materialon de anta?a leciono.

?efaj gramatikeroj traktataj en ?iu leciono inkluzivas la jenajn:

Leciono 1:   

Substantivoj (singularaj/pluralaj); adjektivoj; -as

Leciono 2:   

-is, -os; pronomoj; adjektivoj (pluralaj)

Leciono 3:   

-u; mal-; pla?as, mankas al ...

Leciono 4:   

akuzativo; Esperanta vort-farado

Leciono 5:   

ripetado de akuzativo, flekseblo de Esperanto

Leciono 6:   

modoj; por + infinitivo

Leciono 7:   

movado (kie/kien)

Leciono 8:   

komparo; nominativo post taksi, opinii, ktp

Leciono 9:   

nerekta parolo; -i?

Leciono 10:  

relativaj pronomoj; refleksivoj

Leciono 11:  

-us, se kaj la kondi?a modo

Leciono 12:  

voli ke + u

Leciono 13:  

ig

Leciono 14:  

participloj

Leciono 15:  

?enerala resumo

Sufiksoj, prefiksoj kaj korelativoj estas enkondukitaj da?re tra la kurso kaj preska? ?iuj estos traktitaj anta?a la fino de la kurso.

4         Kulturo

Esperanto-kulturo estas esenca elemento en Pasporto al la Tuta Mondo kaj la lernanto iom post iom konati?as kun bazaj konceptoj, kiuj formas Esperanto-societon.

?eferoj inter ili estas: Pasporta Servo, Universala Esperanto-Asocio (UEA), Universala Kongreso de Esperanto ( UK ). La nomo Zamenhof estas menciita je frua etapo kaj ?efaj Esperanto referenclibroj (Plena Ilustrita Vortaro, Plena Analiza Gramatiko) kaj literaturaj verkoj kaj ties a?toroj estas same notitaj. Anka? la Esperanta himno esti?as familiara.

?i tiel Pasporto al la Tuta Mondo preparas la lernanton por Esperanta vivo kaj kulturo preter la kadro de la kurso. Estas ja pasporto al la tuta mondo -- ne nur la Esperanta mondo sed al la mondo de internaciaj amikecoj kaj interkompreno kiu estas ?e la koro de la Esperanta idealo.

5         Financoj

Lusi Harmon, produktisto de la videokurso, prave difinas Pasporto al la Tuta Mondo kiel a?dacan entreprenon. ?i estas a?daca en la amplekso de ?iaj profesieco, grandeco -- kaj financoj.

Multaj individuoj kaj organizoj (listigitaj ?e la fino de ?iu leciono) donacis malavare por subteni la projekton, sed pli da mono estas bezonata se la 15 lecionoj de Pasporto al la Tuta Mondo estu haveblaj ene de la planita periodo.

Jam la unuaj dek du lecionoj aperis kaj estas vaste la?dataj. La finaj tri lecionoj estis filmitaj dum la somero de 2001; mono estas ser?ata por redakti la lastajn tri lecionojn.

La unuaj kvar lecionoj estas a?eteblaj en 2-kaseda paka?o kun ekzerclibro kontra? $95. Lecionoj 5-8 estas simile a?eteblaj kontra? $95. Lecionoj 9-12 estas simile a?eteblaj kontra? $95. La kompleto de 15 lecionoj povas esti anta?mendita kontra? $325. A?etantoj de la kompleto tuj ricevos lecionojn 1-12.

Mono kolektita per anta?mendoj estas grava al la projekto. Alia gravega helpo en la financado de la projekto estis kaj estos mecenatoj, individuaj a? grupaj. Via helpo disvastigi informon pri la sukceso de ?i tiu projekto ?is nun kaj pri ?iaj bezonoj por ebligi kompletigon, faros multe por rezultigi kompletan, profesian kurson, kiu ta?gos por nia kreskanta monda komunumo kaj por reklami Esperanton ekster nia propra komunumo.

Nek ELNA nek la multaj esperantistoj envolvataj en la projekto ricevas ian monan profiton kaj tute male! La laboro estas volontula kaj nepagita, kaj la volontuloj ofte ne petas repagon por multaj el siaj elspezoj. La ?efa celo estas doni al la Esperanto-movado profesian instruilon -- tiucele ELNA petas vian subtenon.

Pli da informo estas havebla de elna ?e [510] 653-0998 (e-po?to: elna@esperanto-usa.org) a? de la Komisiito pri Videobenda Projekto, Lusi Harmon, ?e [510] 531-8393 (e-po?to: LusiHarmon@aol.com) a? per telefakso ?e [510] 531-0152.

Mendoj kaj/a? donacoj estu senditaj al:

ELNA
PO Box 1129
El Cerrito CA 94530 USA

a?

UEA (konto nmvm-n)
Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando

 

 

 

天气预报

2008年10月23日星期四
农历 戊子年 九月廿五
淮南 中雨转大雨
25℃~18℃
3-4级
天气详情>>
生活提示:白天温度适中,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。

阿里妈妈广告

首页_我爱世界语_站长天下 - yazush - yazush的博客
  
抱歉,该模块暂时无法显示。
请稍后尝试刷新。(错误码 408)
抱歉,该模块暂时无法显示。
请稍后尝试刷新。(错误码 408)
抱歉,该模块暂时无法显示。
请稍后尝试刷新。(错误码 408)

 
 • 邮   箱: 请选择邮箱 @163.com 网易 @sina.com 新浪 @126.com 网易 @yahoo.com.cn @21cn.com @sohu.com 搜狐 @tom.com @188.com @gmail.com @yahoo.cn -请选择其他服务- 百度账号 ChinaRen校友录
 • 用户名:
 • 密   码:
 • 郭兴尧2008-10-02

  http://www.xiaosapopo.net/dt2008/mtmyxs.asp?id=42 集体照片,点击每个...

 • 轻舟已过1号2008-09-28

  欢迎光临南三条网站http://nansantiao.zhan.cn.yahoo.com/...

 • 坏坏2008-09-07

  想不想把自己的网站做大?想不想每天拥有更多的流量?加入我们,共同发展! http://yuanyanglove.z...

 • 水晶2008-08-26

  看招~~!! 佛山...

 • 水晶2008-08-20

  来踩踩,这么多英文!!!

觉得自己够格么?那么赶紧给站长发送申请吧!!
首页_我爱世界语_站长天下 - yazush - yazush的博客引文来源  首页_我爱世界语_站长天下
  评论这张
 
阅读(386)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018