注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

Kvar el dek en Francio aŭdis pri Esperanto — Libera Folio  

2008-08-24 13:48:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
Personaj instrumentoj
Vi estas ?i tie: Hejmo 2008 Kvar el dek en Francio a?dis pri Esperanto
Agoj pri dokumento

Kvar el dek en Francio a?dis pri Esperanto

by RedakcioLaste modifita: 2008-08-17 11:36

La landa asocio de UEA en Francio faris surstratan sondadon por ekscii, kiom da homoj scias kio estas Esperanto. Estis kolektitaj 1.500 respondoj, kaj el la respondintoj proksimume 40 procentoj diris, ke ili jes a?dis pri Esperanto. La plej multaj sciis, ke temas pri lingvo. Kvarono el tiuj, kiuj ion sciis pri Esperanto, ricevis siajn sciojn en la lernejo, kvinono de familianoj. Klare malpli multaj ricevis informojn tra gazetoj a? televido. En sia raporto pri la esploro Cyrille Hurstel, vicprezidanto de Esperanto-France, skribas ke necesas pli da scioj por plani la agadon de la asocio. La franca enketo estis farita amatore, kaj kredeble havas plurajn mankojn el la vidpunkto de profesiuloj, sed supozeble estas pli bone scii ion pri la temo ol scii nenion. Rimarkindas, ke la rezulto forte diferencas de la respondoj pri kiuj Dennis Keefe samtempe raportas en la sekcio "Vidpunkto".

De tempo al tempo, ni skizas strategion por la estonteco sen havi firmajn bazojn pri la nuntempa situacio, sen iu ajn mezurado. Por anta?eniri, ni devas pritaksi la efikojn de niaj agadoj, ni devas kompreni kio funkcias kaj kio ne funkcias. Tial Esperanto-France starigis enketon pri ?enerala kono de Esperanto ?e la lo?antaro franca, demandante "?u vi jam a?dis pri Esperanto?".

Ni celis kolekti 1500 respondojn de homoj hazarde elektitaj surstrate, en la urboj kie disponeblas la senpaga gazeto 20 minutes. Tiel ni povus taksi la rezultojn de la mono elspezita kaze de anonco per tiu gazeto. Segmentado de la samplo la? a?o, profesia kategorio ktp… estus ideala, sed tute ne atingebla per aktivula laboro, kian ebligas niaj rimedoj. Ili hazarde enketis po 50 homoj. Oni facile atingas tiun kvanton post unu a? du horoj da laboro, ?ar nur 5 ?is 10 % de la demanditoj rifuzas respondi.

Lastmomente la komitato de Esperanto-France petis ke la enketantoj taksu la a?on de la demandito, sed ?iu demandinto taksis tion la? propra maniero. Ekspluati la rezultojn estas temporabe kaj malfacile, sed montri?as evidenta?o: gejunuloj malpli multe a?dis pri Esperanto: "Esperanto estas des pli konata, ju pli la demandito vivis longan tempon".

La unuan kontakton oni faris per la demando: "Bonan tagon, mi havas demandon, ?u vi scias kio estas Esperanto?"

Se la demandito neniam a?dis pri Esperanto, oni dankis, kaze de demando "Kio ?i do estas?" donis malgrandan kalendareton, kaj pluiris por demandi al iu alia. Se la demandito jesis, oni da?rigis: "La? vi, kio estas Esperanto?
Kiel vi a?dis pri Esperanto?"

La respondon oni kodis per "televido", "gazetoj", "familio", "lernejo" kaj "alia /fonto/". Oni dankis, kaj poste demandis la sekvan homon, ?ar ni ne estis ?e budo kaj ne planis babiladi.

La unuan rezulton de la enketo oni povas resumi jene: "Tiuj kiuj jam a?dis pri Esperanto scias ke temas pri lingvo". La demanditoj, kiuj jesis al la unua demando, respondas ke ?i estas "monda lingvo, e?ropa, konstruita, artefarita"  kaj tiel plu, kun ?iuj varia?oj, sed preska? ?iam kun rilato al lingvo.

Por priju?i aliajn rezultojn, ni havas 1046 respondojn el 9 urboj: 38,7% de la demanditoj de la samplo jesis al la unua demando. Tio signifas, ke la ser?ata procento de la franca lo?antaro situas kun 95 %-a ver?ajneco inter 35,8% kaj 41,7%. La precizeco rekte dependas de la kvanto da respondoj, sed ne plu multe kreskos post 1.000 respondoj. Resume, oni povas deklari ke 4 francoj el 10 asertas ke ili jam a?dis pri Esperanto.

Tiu unuflanke estas granda atingo, pro kiu ni povas danki ?iujn esperantistojn, des pli ke oni atingis ?in sen granda socia subteno. Aliflanke, tio anka? signifas, ke la plimulto de niaj samlandanoj tute ne scias pri kio ni parolas, kiam ni asertas ke Esperanto devus utili en la internacia vivo. Imagi, ke ili scias kial la uzo de tiu lingvo estus pli justa ol alia, kial oni pli facile kaj rapide lernas ?in, ke Esperanto estas jam disvasti?inta sur la tero, ke la uzado de nacia lingvo ekster sia kadro difektas ?iujn aliajn, estas alia afero pri kiu oni povas veti pri granda malscio.

?u urbanoj havas pli da scioj ol malurbanoj? Niaj rezultoj neniel korelacias kun la grandeco de la urba areo (-0,4).

Oni devas flegi ?iujn manierojn pri reklamo por Esperanto ?ar la plimulto a?dis pri ?i ?uste la? « alia maniero ». Tiu kategorio arigas 40 % de la respondoj, kaj estas notinda la malofteco de interreto tiukaze.

Multe pli klaras ke Esperanto estas lingvo kiu disvasti?as de "bu?o al orelo"! Tute normale por lingvo, ?u ne? Instruistoj havas kernan rolon (24 %), helpataj de la familio (21 %). Post jardekoj da artikoloj en regionaj gazetoj, kaj iom malpli en naciaj gazetoj, tio nur iom pli efikas (8 %) ol kelkaj minutoj da televido (7 %). Certas ke tiu rimedo diable efikas; se oni mastras la enhavon, oni kontrolas la pensmanieron de la plimulto.

frekvenco

Por legi la grafika?on:
Horizontale: Procento de la homoj kiuj jesis al la unua demando.
Vertikale: Procento de la urboj kies rezulto estas en la kategorio.
Ekzemple, en 25 % el la urboj, inter 30 kaj 40 % el la homoj jesis al la unua demando.

?u diferenco inter du urboj estas tute hazarda pro la samplado a? fontas el malsimilaj situacioj? Alidire, ?u nia plej bona rezulto (64 %) en Tuluzo estas tute hazarda a? fontas de laboro farita de lokaj grupoj?

Kompari du proporciojn, tiun de iu urbo kun la tuta samplo, estas malfacila afero. Malgra? niaj instrukcioj, kelkaj samploj enhavas malpli ol 50 respondojn, kaj tiam la diferenco inter avera?oj ne sekvas la Ga?san le?on, sed pli kompleksan distribuon. Plia kalkulado eble okazos iun tagon!

La distribuo de oftecoj tamen montras ke, se ?iuj urboj estus tute samaj, ?iuj rezultoj estus arigitaj en la kvara kolono (inter 30 ?is 40).

Ver?ajne, longda?ra varbado tute ne estas senefika, ?ar ?uste ?e la dekstra flanko de la grafiko aperas urbo, kiun francoj taksas "aktiva". ?iu klubo varbu, kaj tiam la rezulto povos kreski de 10% ?is 60% a? e? pli.

?u kutima analizo,
la? la socia kategorio, validus kaj montrus ke superaj kategorioj pli bone konas nian lingvon?

La samplo hazarde konstruita tute ne helpas, sed bon?ance Renée Triolle enketis dum Festivalo de Rusa Teatro en Marsejlo kaj dum kolokvo ?e Unesko en Parizo. Mi asertas ke ?i tiu samplo ne plu estas tia ke ?i entenus ordinarajn civitanojn.

La kvanto da respondoj malpli ampleksas (122 respondoj), kaj malpli prezicigas la rezulton sed tute utilas : 83,6 % da demanditoj jesis al unua demando. Konsekvence, 95 procente, inter 77 % kaj 90,2 % de tiuj civitanoj jam a?dis pri Esperanto. Duoblo pli ol tiu de la ?enerala lo?antaro. Tiu rezulto certe ne fontas en hazardo e?, se ni ne scipovas distingi la efekton de la a?o.

?iam oni devas dubi pri la reprezanteco de la samplo, e? se ni ne havas rimedojn por pli bone enketi nuntempe. Ekzistas 5 % da ?ancoj ke la vero estas ekster la du limoj de nia "forko", 35 ?is 41 %.

?ar ni ne povas aliri al vera televida kampajno, oni ne povas decidi ke iu amaskomunilo estas la idela rimedo, ni devas celi ?iujn eblajn.

Se ni refaros la saman enketon post unu jaro, sekve de kampanjo per granda ?iutaga gazeto, oni povas nuntempe nur esperi por pliboni?o. Intertempe, estus interese kompari Francio kun aliaj landoj, kiu provas mezuri sammaniere ?e si?

Cyrille Hurstel
Vic-prezidanto de Esperanto-France
pri eksteraj rilatoj

Bona Enketo en Francio

Afi?ita de dennis keefe je 2008-08-22 17:57
La diversurba enketo organizita de Cyrille Hurstel estas bona ekpasho por pli bone kompreni la sintenon de neesperantistoj rilate la Internacian Lingvon. Esperantistoj bezonas ghuste tiajn enketojn por komenci bone informi la publikon. Pli malgrandskale ekzistas aliaj enketoj en aliaj landoj en aliaj momentoj. Ekzemple, Werner Bormann en la libro Bona Shanco, de Stafeto, 1969, pagho 97, parolas pri tri enketoj faritaj en Germanio en la 60aj jaroj.

Impresa diferenco inter la urboj!

Afi?ita de Lu Wunsch-Rolshoven je 2008-08-22 22:27
Por mi eble la plej interesa detalo de la enketo estas, ke la konateco tre multe varias en la diversaj urboj. Inter iom sub 20 kaj 64 procentoj, tio estas vere granda diferenco. Apartan gratulon al la tuluzanoj, kiuj sukcesis alten levi la konatecon de Esperanto en sia urbo!

Metodika demando ?i-loke tamen estus, ?u la diversaj niveloj de konateco eble dependas anka? de malsama eduka nivelo. A? de la a?o, kiel menciite. Tiurilate certe multe influas, en kia urboparto oni enketas kaj en kiu momento de la tago kaj de la semajno.

La sukceso de Tuluzo montras, ke eblas atingi multon per aktiva agado. ?u cetere la urboj kun relative granda konateco de Esperanto havas anka? pli grandan procenta?on de asociaj membroj en la lo?antaro? En Germanio mi iam elkalkulis, ke la procenta?o (membroj inter miliono da lo?antoj) estas pli granda en meze grandaj kaj malgrandaj urboj - se tie entute estas Esperanto-grupo. (Fakte mi konstatis, ke normale grupo havas inter kvin kaj dek kvin membrojn - kaj se en granda urbo estas nur unu grupo, la urbo havas sekve nur relative malaltan procenta?on de asociaj membroj. La procenta?o povas kreski nur post fondo de plia grupo, pro la natura limo de la kresko de grupoj ?e ?. dek kvin membroj.)

Estus anka? interese scii, ?u la procenta?o de la sciofontoj (televido, gazetoj, familio ktp.) varias inter la urboj, kie Esperanto estas multe konata a? malmulte. Estus imageble, ke en la urboj kun granda konateco de Esperanto la gazetoj a? eble la lernejoj ludas pli gravan rolon kiel portanto de la informo pri Esperanto. Tio povus indiki la vojon al la grupoj en tiuj urboj, kie Esperanto estas malpli konata. (Kaze, ke tie vere estas iu homo, kiu pretus aktivi...)

Kion Esperanto France planas nun? Mi legis pri kampanjo per granda ?iutaga gazeto - ?u vi vere intencas elspezi monon por anoncoj en gazeto? ?u vi jam eluzas ?iujn eblecojn de amaskomunikilaj rilatoj? Dum la pasintaj du jaroj mi havis amaskomunikilajn rilatojn okaze de kvin diversaj internaciaj renkonti?oj en Germanio kaj rikoltis ?iufoje inter tri kaj ?. 50 gazetaj artikoloj, krome sume tri televidajn raportojn, dekon da radiaj raportoj kaj kvin nova?agentejajn tutgermanajn mesa?ojn. Entute mi uzis ver?ajne iom pli ol cent laborhorojn - kaj estas sufi?e kontenta pri la rilato laboro/sukceso. Mi supozas, ke anka? aliloke io simila eblas.
 

Realigita de hasecke.com引文来源  Kvar el dek en Francio a?dis pri Esperanto — Libera Folio

----------------------------
一键转贴,快速捕捉生活精彩,赢每周好礼!查看活动首页>>

  评论这张
 
阅读(1848)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018