注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

retmagazino: KARAPACO-PANORAMO  

2008-07-16 08:15:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
skip to main | skip to sidebar

retmagazino: KARAPACO-PANORAMO

Aktuala?oj - literaturo - popularscienco - socikritiko - kuirarto - muziko ks.

12.7.08

Teknikhistorio: Anase blekanta kaj iranta a?tomatoJaques de Vaucanson, (1709-1782)

Anase blekanta kaj iranta a?tomato


Ma?inoj estigas jam delonge revimagojn ?e la homoj, kelkaj e? furiozan entuziasmon

De Klaus Podak


Konfidon kaj teruron ma?inoj ka?zis de la komenco. Ili servis al la pliigo de potenco, estis eltrovitaj kiel helpiloj de la homoj, sed ili gastigis anka? timigan potencon, fine validis kiel modeloj de vivesta?oj mem. Bestojn kaj homojn oni vidis kiel ma?inojn. La mondo, la tuta universo prezentis sin dum certa tempo kiel ma?ino. De bonvolema Dio eltrovita kaj konstruita. Tiam la imagoj ree renversi?is: Ma?inoj, kiuj ja forigu la sklavlaboron, nun aperis subite kiel instrumentoj, kiuj faras el homoj sklavojn. Rainer Maria Rilke, la poeto, certe ne precipe dotita pri teknika talento, verkis ankora? en la anta?a jarcento: "Vidu, la ma?ino: / kiel ?i ruli?as kaj sin ven?as / kaj nin misformigas kaj malfortigas." La fenomeno de la ma?ino estis akompanata de eksterordinara fascino - rilate al bono kaj malbono.

Frapas la atenton, ke la nelimigitaj fantazioj , kiujn ma?inoj ekigis, bonvene kaj nebonvene, preska? ?iam estis elpensitaj de homoj, kiuj neniam en sia vivo estis konstruintaj ma?inon. Ma?inoj estigis do anka? revajn imagojn, kiujn oni transformis al teorioj. La ma?inoj mem estas senkulpaj. Nur se homoj ekfunkciigas ilin, ili povas disvolvi neanta?viditajn efikojn - en bona senco kaj en ne tiom bona senco. Ili povas utili a? dama?i. Je tiu kuniranta ambigueco ?ia fascino estas bazita.

Sobra rigardo en ilian historion validas la penon. Jam en la vorto ma?ino ni trovas la komencon de tiu tro kreskanta dusenceco. La "ma?ino" devenas el la latina lingvo. Jen ?i nomi?as machina . La vorto estis uzata por sie?a - kaj milita ma?ino, por io, kio signifas a? venkon a? malvenkon, superforton a? neniigon, ion deziratan a? ion, kio minacas. La machina de la latinistoj signifis origine simple aparato, ion movi, ion levi supren a? ?eti teren. La vorto devenas de la greka. Jen ?i nomi?as mechané (de kiu devenas anka? nia vorto mekaniko). Gi signifas anka? tie aparato, ilo. La la?a verbo signifas: elpensi, produkti, intenci, prepari, uzi rimedojn a? peni. Ili estas ?iuj priskriboj, kiuj klarigas ecojn de bonaj, enga?itaj homoj, ekz. teknikistoj. Temas pri praktiko, ne pri teorio. Temas pri a?oj kaj aparatoj, kiuj anta?e ne ekzistis, pri objektoj, kiuj povas plibonigi la ?iutagan vivon, kiuj kapablas ion, kion homoj ne kapablas. Temas pri la dissvastigo de homaj ebloj. Tute en ordo kaj bele. Sed tiam ekestas militma?inoj. Tiuj ne plu estas sendan?eraj. Mechané origine signifis anka? ruzon, estis uzata por helpiloj en okazoj de bezono. Gruoj kaj la fantazio ekfloras! - Anka? teatraj aparatoj apartenis al tio.

La grekoj, kiuj ?ion novan tuj ?irka?igis kun teorio anka? pri la ma?inoj ne haltis. En libro pri la mekaniko, kiu estas atribuata al la filozofo Aristotelo (384 - 322 a.K.) la a?toro citas la verkiston Antifono kun la sekva frazo: ?Per Techne (do tekniko, ma?inkonstruado) ni regas tion, al kio ni estas de naturo malsupera."


La son?o pri la perfekta a?tomato plenumi?is en la formo de mekanika anaso, kiun Jaques de Vaucanson konstruis en la 18-a jarcento


Grava je tiu difino estas certa sinretenemo. La homo ekz. ne estas vidata kiel ma?ino, ne la besto, anka? la mondo a? la universo estas liberaj de la suspekto en la realeco esti ma?inoj. Tiuj provoj de klarigoj estis donitaj pli malfrue. Ili estis konsekvencoj de la evoluitaj natursciencoj. Oni devas nur imagi al si, ke subite ekzistis horlo?oj, a?tomatoj, kalkulma?inoj, tiam anka? vaporma?inoj kaj aliaj aparatoj, por kompreni, ke ma?inoj iam multe pli signifis ol nur aparatoj. Ili anoncis solvojn por la sekretoj de l' mondo.

La plej grava fondinto de ?an?inta pensado estis la franca filozofo René Descartes (1569 - 1650). Li disigis la korpon (res extensa) kaj la spiriton (res cogitans) tute, sed poste ne plu povis ?uste kunmeti ilin. Tiu disigo ?ar?as la sciencon ?is nun. Tamen Descartes povis nun ekzerci korpojn sen troa anta?ju?o. Li diris ?iam denove, ke la spirito estas grava por korpo, sed ke tiu funkcias anka? sen spirito, e? se ne tiel perfekte kiel ma?ino. En liaj "mediationes", (1641), li formulas memkonscie: Kaj tiel kiel horlo?o farita el dentradetoj kaj peziloj ne malpli precize obeas al ?iuj naturle?oj, se ?i estas farita malbone kaj nur malbone anoncas la tempon, kvankam ?i ?enerale la?as al la deziroj de la artisto, tiel mi rigardas anka? la homan korpon kiel specon de ma?ino, kiu estas farita el ostoj, nervoj, muskoloj, vejnoj, sango kaj ha?to, tiel aran?ita kaj kunigita, ke ?i, e? se ne ekzistus animo en ?i, tamen plenumus ?iujn tiujn movojn, kiuj eliras el ?i sen ordono de la volo kaj do ne de animo." Tio estis pensita a?dace. La esploristoj de la homoj estis liberigitaj de la devo kunpensi ?iam la spiriton kun ?iuj siaj diorilatoj ?e la esplorado de la homa korpo. Tiu ?i penso ebenigis liberajn vojojn al la naturscienco.

Jarcenton poste la franca kuracisto kaj filozofo Julien Offray de La Mettrie tute ne plu hezitis eldoni en la jaro 1747 la eseon: "La homo jen ma?ino" (L'homme machine). La Mettrie anka? ne plu akceptis la disigon de la korpo kaj la animo. Petole li verkis: "Esti ma?ino. senti, pensi, diferencigi la bonan de la malbona, tiel, kiel la bluon de la flavo, do kun malmultaj vortoj, esti naskita kun ekkonkapablo kaj certa instinkto kaj tamen ne esti io alia ol besto, tio do ne plu estas reciprokaj kontra?diroj kiel simio a? papago kaj kompreni doni sin al la volupto a? ne. La skribo de La Mettrie, kiu ankora? nun legindas, estigis protestojn. Oni bruligis la libron en Francio. La Mettrie pasigis la reston de sia vivo en Prusujo, kie li mortis en la jaro 1751. Sed samtempe la ekzaltita homo-ma?ino-filozofio atingis finon. La ma?inoj estis ?an?intaj la mondon. Kion ili ?iutage efikis, tio interesis pli ol spekuladoj. Sed ankora? plu entuziasmi?is adorantoj pri hom-a? bestma?inoj. Ili trovis kaj trovas plu pla?on kiel perpleksigaj-magiaj artverkoj.

Franco estis anka? Jaques de Vaucanson (1709-1782), adorata pro tiu arto, li estis in?eniero, tre dotita mekanikisto. Li faris anatomiajn esplorojn, per kiuj li ekzamenis anta? ?io homajn movopasojn. Krome li studis la konsiston kaj la ludmanieron de transversa fluto. Kiel rezulto de siaj studoj kaj de sia subtila ma?inkonstrua tekniko, li prezentis en 1737 mekanikan flutiston, kiu efektive ludis fluton. Aerfluo, estigita per balgoblovilo venis tra la bu?o kaj trans la langon al la bu?peco de la fluto, el kiu precize tiu sono estis a?debla, kiun anoncis la fingroj sur la fluto. La homoj, kiuj rajtis vidi kaj a?skulti tion, furiozis pro entuziasmi?o. Vaucanson, kiu pro siaj eksperimentoj havis multajn ?uldojn, ankora? superis sin. Ekestis en sia metiejo ?almisto kaj tamburisto, kiuj denove elvokis nekredeblan apla?don.

Sed lia majstroverko estis anaso. ?i staris sur podesto, povis anasiri, anasbleki, flagr per la flugiloj kaj - kiel kulmino de tio ?i- videble e? man?i, evidente anka? ?uste digesti kaj tiam la digestitan kun sia ?an?ita formo bone videble eligi el la posta?o. Vizitantoj la beston rigardis la beston e? el la proksimo vera vivanta esta?o, kiu kompreneble konsistis el pli ol mil da mekanikaj eroj. Per tiu ?i man?anta, anasblekanta kaj flagranta besto Vacaunson plenigis al si revon, la revon pri perfekta a?tomato. Ma?inoj, tion montris tiu in?eniero, povas plenigi revojn. Tiu motivo en la ma?inkonstrua arto neniam perdi?is, kvankam ankora? plu ekzistas multaj militma?inoj "insidaj".


tradukis Donjo & Cezar
el ?Sudgermana gazeto, numero 92 el 2008

sendis Cez je la 11:09

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj arto, historio, tekniko

11.7.08

Borchert: Provu, Versuch es (poemo kaj kanto)


retmagazino: KARAPACO-PANORAMO - yazush - yazush的博客


Wolfgang Borchert

Provu


Iru mezen de la pluvo.
Fidu pri la benopruvo.
Revu en susura lul',
provu esti do bonul'!

Iru mezen de la vent'.
Fidu pri infana sent' -
?torm' eniru por stimul',
provu esti do bonul'!

Iru mezen en la flamon,
sentu al la monstro amon
en vinru?' de kora brul' -
provu esti do bonul'!

Trad. CezarWolfgang Borchert

Versuch es


Stell dich mitten in den Regen,
glaub an seinen Tropfensegen
spinn dich in das Rauschen ein
und versuche gut zu sein!

Stell dich mitten in den Wind,
glaub an ihn und sei ein Kind -
lass den Sturm in dich hinein
und versuche gut zu sein!

Stell dich mitten in das Feuer,
liebe dieses Ungeheuer
in des Herzens rotem Wein -
und versuche gut zu sein!


Rimarko: Prezento de Bayon

sendis Cez je la 21:34

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj kanto, poemo

1.7.08

ESPERANTOMUZIKO - kun nova aspekto!


ESPERANTOMUZIKO


kun nova aspektoklaku:

ESPERANTOMUZIKO

sendis Cez je la 10:11

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj E-muziko

FEL: LIDIA -biografio pri Lidia Zamenhof


LIDIA, biografioHodia? aperis ?e Flandra Esperanto-Ligo "Lidia", biografio pri Lidia Zamenhof, filino de Esperanto.


* A?toro(j): Wendy Heller
* Tradukis el la angla: Bernhard Westerhoff
* Ilustris: Marjan Nirou


Vidu kion skribis pri la verko la jenaj famuloj:

Ne nur fascina, sed anka? inspira. Beda?rinde mi havis anta?e nur nebulan ideon pri Lidia kaj ?ia agado, kaj supozeble multaj aliaj esperantistoj, precipe tiuj pli junaj ol mi, vere ne multon scias pri Esperanto en la gravaj jaroj inter la du mondmilitoj, nek kompreneble, memoras, kia estis la vivo tiam. Certe tiu ?i libro informos ilin. (William Auld)

?iu serioza esperantisto povas ricevi inspiron kaj instruon de ?i tiu biografio de nobla, mirinda, malegoisma virino: ... por ni ?i estas biografio inspira, pensiga kaj foje iom hontiga. (Marjorie Boulton)

Estis vera plezuro legi tiun ?i libron. La a?toro estas malofta kombino de viveca verkanto kaj funde sciencista esploranto, kiu, super ?io, sin bazas sur solidaj faktoj. La rezulto estas varma, fascina kaj vera rakonto pri idealistoj kaj ideoj anta?intaj sian tempon. (Stephen Zamenhof)

La libro haveblas ekde nun. Vidu la jenan ligilon: FEL

?

26.6.08

Muzika intervjuo kun Mikaelo Povorin + poemo: Reciproka respekto

Parolu, mondo! Radio Bona Nova?o

San Pa?lo - Brazilo

Muzika intervjuo kun

Mikaelo PovorinMuzika intervjuo kun Mikaelo Povorin : Ka?i Programon | Ludi en alia fenestro | El?uti


Jen bonega intervjuo kun Mikaleo Povorin, kiun mi konas el tempoj, kiam ni diskutis en jahuaj rondoj pri poemoj kaj aliaj temoj. Li ciam estis la plej afabla el ni ?iuj, kaj li donis al mi kelekfoje bonajn lingvajn konsilojn. Kiam mi havis kverelon li Valentin Melnoikov li enmiksi?is per poemo, kiun mi poste plu poluris.

Mi tre tre ?ojas pri liaj nunaj sukcesoj kiel bardo de la E-muziko. Grava bazo de lia nuna sukceso estas lia perfekta regado de Esperanto, kiel vi povas a?skulti nun en la intervjuo. Min Mikaleo ?iam iom memoras pri la rusa bardo Bulat Okud?ava, kiun mi adoras pro liaj tekstoj. Ankau tiuj de Mikaelo estas bonegaj. Kiom da stulta?oj ni ofte devas legi pri la rusoj, precipe en Germanio. Kaj tial mi ?ojas koni Mikaleon, kiu pruvas al mi, ke la rusoj estas homoj kiel ni, kaj foje e? pli bonaj ol ni mem:). Precipe agrabla por mi foje a?di lian sonore tipe rusan vo?on!

Reciproka respekto
Cezar/Mi?ail Povorin/

Reciproka estim' kaj respekto
Ekde nun estu nia elekto!
Veneneco, malico kaj bru'
e? ne estu buba ?u'.

Ni do penu pri solidareco:
?i tre gravas por la homa speco,
Tradicie nomataj "poetoj"
(E? kontrolint' de tramaj biletoj).

Mi (komercinto) reagis tro akre.
Mi lin insultis tre suke kaj sakre.
Sed venonte ni agu pli bone
Kaj ne pafu akuzojn redone.

Efektive, ni pensu pri ni
Nur amike, sen gal' kaj envi'!


PS: Jen poemo parte verkita de la muzikisto Mikaelo Povorin, kiu estas homo, kiu ne ?atas, se esperantistoj kverelas inter si. Homo, kiu forte strebas al harmonio kaj konkordo. Valentin kaj mi estas temperamente multe pli eksplodemaj ol li. Tamen, iom mi devas defendi tion, oni ne povas akcepti kaj toleri ?ion nur por ke estu ?paco, el tio povus fari?i fine tombeja kvieto. Sed tion Mikaelo scias mem.

sendis Cez je la 08:51

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj E-muziko

25.6.08

Esperanto-ARTISTOJ en IPERNITY

23 Jun 2008, 02:00 Esperanto-ARTISTOJ en IPERNITY / Artistes sur Ipernity / Artists in Ipernity / Artistas en Iper Esperanto-ARTISTOJ en IPERNITY / Artistes sur Ipernity / Artists in Ipernity / Artistas en Ipernity


Nun pli kaj pli da Esperanto-artistoj malfermas pa?on ?e Ipernity Jam eblas trovi kompilite ?i sekve jenajn artistojn a? muzikistojn de pluraj bandoj .. La listo estos ?isdatigita kiam alvenos novaj esperanto-artistoj ... Vizitu iliajn pa?ojn, invitu kaj aldonu ilin al viaj amikoj... fari?u amikoj de la Esperanto-artistoj por pli bone malkovri la Esperanto-muzikkulturon kaj subteni gin!
Esperanto-Artistoj solaj a? en muzikbandoj:


Esperanto-muzikistoj :
Ni anka? invitas ?iujn artistojn kaj Esperanto-muzik?atantojn ali?i (senpage) al EUROKKA por subteni ?ian muzikagadon ?e artista.ikso.net/eurokka/membro/login.php...kaj kompreneble por akiri la diskojn de la artistoj vi povas rekte ilin mendi ?e www.vinilkosmo.com

Kompilis por vi Flo (Floréal Martorell) Respondeculo de EUROKKA kaj direktoro de Vinilkosmo


PS: Mi, Cez, petas la legantojn pri korekturoj, se tiuj estas necesaj.sendis Cez je la 15:35

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj E-muziko

16.6.08

Ringelnatz: ?ie


Ringelnatz

?ie estas miroland'

?ie estas miroland'.

?ie vivo estas.

?e la onklino en ?trumpruband'
a? ie tie nestas.
?ie estas malhelec'.


Idoj patroj i?as.
Kurta moment' sufi?as,
kaj jam mortas io je pec'.
?ie estas eternec'.

Se vi spiris al limak',
?i, ?rumpinte, enas.
Al limako en konjak'
blankaj musoj venas.

tradukis Cezar


Joachim Ringelnatz

Überall ist Wunderland

Überall ist Wunderland.
Überall ist Leben.
Bei meiner Tante im Strumpfenband.
Wie irgendwo daneben.
Überall ist Dunkelheit.
Kinder werden Väter.
Fünf Minuten später
Stirbt sich was für einige Zeit.
Überall ist Ewigkeit.

Wenn Du einen Schneck behauchst,
Schrumpft er ins Gehäuse.
Wenn Du ihn in Kognak tauchst,
Sieht er weiße Mäuse.


sendis Cez je la 00:39

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj poemo

14.6.08

Suna Gollwitzer: Kun tuta forto - Mit ganzer Kraft

Suna Gollwitzer

Kun tuta forto


Mi tre proksimas al tio
meze de la strato
krii kun tuta forto.
Mi ne plu eltenas tion,
mi estas dispremita.
Jen mi ektimas,
ke mi denove estos miskomprenata,
kaj metita
en psikiatran hospitalon.


tradukis Cezar


Rimarko: Suna Gollwitzer, naski?is en 1954 kiel turkino en Cipro, estis aktorino kaj venis en la jaro 1971 al Germanio, kie ?i laboris kiel klinika flegistino. Patrino de du filinoj. En la dua geedzeco ?i estis la edzino de germano. ?i vivas en la germana urbo Augsburg.Suna Gollwitzer


Mit ganzer Kraft


Ich bin nah daran
mitten auf der Straße
mit ganzer Kraft zu schreien.
Ich kann nicht mehr,
ich bin erdrückt.
Da hab ich Angst,
dass ich wieder falsch verstanden werde
und gesteckt
in eine Heilanstalt.


sendis Cez je la 16:18

0 komentoj   gastligoj

rubrikoj Prozpoemo

Abonnieren Posts (Atom)

Blogo-arkivo

Blogo-arkivo 07/06 - 07/13 (2) 06/29 - 07/06 (2) 06/22 - 06/29 (2) 06/15 - 06/22 (1) 06/08 - 06/15 (1) 06/01 - 06/08 (2) 05/18 - 05/25 (4) 05/04 - 05/11 (1) 04/27 - 05/04 (1) 04/20 - 04/27 (2) 04/13 - 04/20 (5) 04/06 - 04/13 (3) 03/30 - 04/06 (1) 03/23 - 03/30 (1) 03/09 - 03/16 (1) 03/02 - 03/09 (2) 02/24 - 03/02 (1) 02/17 - 02/24 (4) 01/27 - 02/03 (5) 01/20 - 01/27 (1) 01/13 - 01/20 (6) 01/06 - 01/13 (3) 12/30 - 01/06 (1) 12/23 - 12/30 (2) 12/16 - 12/23 (6) 12/09 - 12/16 (9) 12/02 - 12/09 (4) 11/25 - 12/02 (10) 11/18 - 11/25 (4) 11/11 - 11/18 (8) 11/04 - 11/11 (5) 10/28 - 11/04 (7) 10/21 - 10/28 (1) 10/14 - 10/21 (3) 09/23 - 09/30 (1) 09/16 - 09/23 (1) 08/19 - 08/26 (3) 08/12 - 08/19 (6) 07/29 - 08/05 (8) 07/22 - 07/29 (14) 07/15 - 07/22 (13) 07/08 - 07/15 (12) 07/01 - 07/08 (16) 06/24 - 07/01 (19) 06/17 - 06/24 (20) 06/10 - 06/17 (19) 06/03 - 06/10 (25) 05/27 - 06/03 (20) 05/20 - 05/27 (22) 05/13 - 05/20 (13) 05/06 - 05/13 (7)

Cita?oj de Cezar

Esperanto - originala lingvo por ?iu!
Parolas la amaso, la ri?ulojn al la kaso! (Cezar)

?iuj gravaj ligoj de Cezar & de l' klubo Karapaco

Enhavo de l' magazino

Karapaco-Panoramo

Karapaco-Panoramo

Profiloj de Karapaco

Pri ni

Ni estas Donjo, Cezar kaj Frank de la klubo Karapaco. Nia ?eokaza kunlaboranto kaj korektanto estas Blazio Vaha.

Samideane, la klubo Karapaco!

Klubo Karapaco

Klubo Karapaco

Kuiriloj de Donjo!

Kuiriloj de Donjo!

Komputilisto Frank

Komputilisto Frank

Nia blazonbesto!

Nia blazonbesto!

Unu el ni

Unu el ni

?oju pri Esperanto!

?oju pri Esperanto!

Kolombo de Picasso

Kolombo de Picasso
Packolombo flugu!

ESPERANTOMUZIKO

ESPERANTOMUZIKO

Reta muzikvendejo

Vinilkosmaj artistoj, kunlaborantoj

Tracy Chapman: Telling stories

Rubrikoj de l" blogo

Kopirajto

© 2007 by Hans-Georg Kaiser
© 2007 by Klubo Karapaco
© 2007 by Blazio Vaha

Multobligoj kaj pludonado de la tekstoj - egale de kiu ajn speco - estas permesataj nur post interkonsento kun la a?toroj.


Diversaj vizitantoj ekde la 18-a de nov. en 2007

Counter
 引文来源  retmagazino: KARAPACO-PANORAMO

----------------------------
一键转贴,快速捕捉生活精彩,赢每周好礼!查看活动首页>>

  评论这张
 
阅读(538)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018