注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-06-30 11:37:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

中国世界语论坛
?ina Esperanta Forumo

[保留区] [帮助] [名录] [词汇表] [王崇芳] [Internacia] [活动]
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

实践 应用 讨论 交流 自由 民主 自尊 自律

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
 Esperanto   English   中文   Françis  Deutsch   日本語  ??      Português    Español   ???????   Polski   Norsk
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

作者 [ Solis ] - 2008年04月01日 下午 10时14分
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
Re: 请教----谢谢! 浏览次数 [ 215 ] 删除  

全世界无民族协会
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://www.satesperanto.org

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

Elekti kolorojn :

?isdatigita sabaton la 29an de marto 2008 . ?is nun estas 640 tekstoj Indekso Privata spaco Kontakto
Libroj | Dokumentoj | SAT organo | Frakcioj | Fakoj | SAT Kulturo | Dissendolistoj | Informoj | Ligoj | Arkivoj | Membri?i


Deutsch | English | Esperanto | Español | Français | Hrvatski | 日本語 | Português | | svenska | SAT celas helpi al progresemuloj tra la mondo : interkompreni?i, informi?i, kleri?i, plibonigi la vivon, interrilati por "batali" kontra? subpremo ktp. SAT uzas racie elpensitan lingvon por atingi siajn celojn : ESPERANTO.

NUNA SENNACIULONova?oj
Komuniko de PK kaj ?K-aro pri SAT-rondoj


Tuj ali?u al la SAT-Kongreso en Kazanlako !


SAT-Kulturo enkondukas retan beletran felietonon


Deklaracio kaj Gvidrezolucio 2007


Retejo de la Eldona Fako Kooperativa de SAT


KONGRESO 2008


Nova Libro : "?U ILI DIRAS AL NI LA VERON ?"


Libro pri Mortopuno : unua eldono de la kooperativo


Reordigo de la sidejo


DUMVIVA MEMBRECOINFORMOJ

Nova Hejmpa?o de svedlingva LEA "SLEA" : SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://www.slea.se/

Nova informo en pa?o de Liberpensula Frakcio
Raporto de la 78-a SAT-Kongreso en Zagrebo
NOVAJ EN LA SAT KULTURO
Letero 13a
Vilhelmo Bu? - prapatro de la bildstriaj rakontoj kaj filmoj
Svedaj feministinoj kun nudaj mamoj
Janis Joplin
Letero 12a
Erich Fried : Kuro de l vivo
Bertolt Brecht : Balado pri Mackie Messer
Frank Vohla : Kristnasko minacas
Joachim Ringelnatz : Donacado
John Stave : La ven?o de l malgranda Nikolao
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

67 av. Gambetta FR - 75020 Paris (telefono) +33.(0)1 47 97 87 05 / (fakso) +33.(0)1 47 97 71 90

Freebox : +33.(0)9.50.71.01.97

IBAN :FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 BIC : PSSTFRPPPAR

Oficejo malfermita lunde 09h30-15h30
kaj de mardo ?is vendredo 09h30-16h30.

Se vi havas demandojn pri SAT,
bv. skribi al la SAT-oficejo en Parizo : a? al via Landa Peranto
Pri te?nikaj problemoj sur la pa?o, skribu al pa?o-aran?ulo.


fabrikita en esperantio privata ejo
Dankal spip

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://eo.wikipedia.org/wiki/Sennacieca_Asocio_Tutmonda

Sennacieca Asocio Tutmonda
El Vikipedio
Saltu al: navigado, ser?o
Sennacieca Asocio Tutmonda (mallongige: SAT) estas sendependa, nene?trala tutmonda Esperanto-asocio. En sia glora pasinteco SAT multe eldonis, kaj inter ?iaj - anka? nuntempaj - eldonoj estas la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. ?i havas reton de SAT-perantoj en multaj landoj. Kaj SAT estas ligita al la Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEA-oj) per la konvencio de Gotenburgo. SAT fondi?is en 1921 kiel la organiza?o de la Laborista Esperanto-movado. Grava figuro inter la fondintoj de SAT estis Eugène Adam, kiu konati?is sub la pse?donimo E?geno Lanti. Fine de la 20-aj jaroj SAT havis pli ol 6000 membrojn. Kiel relative granda internacia asocio kun individua membreco (kontraste kun ombrelaj asocioj, kiuj kunigas landajn organiza?ojn) ?i estis unika?o en la laborista movado. La prezidanto de la estraro - nomata Plenum-Komitato -, Jakvo Schram, indikis membronombron de 881 en 2003.[1] En 2006 la nombro de pagantaj membroj estis 724.[2]

Enhavo [ka?u]
1 Celoj
2 Strukturo
2.1 Prezidintoj de la Plenum-Komitato
3 Agado
3.1 Vidu anka?
4 Referencoj
5 Eksteraj ligoj[redaktu] Celoj
utiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasaj celoj de la laboristaro tutmonda;
kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la interrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ?e ili fortikan senton de homeca solidaro;
lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fari?u la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la tiel nomataj internaciistoj.
servi kiel peranto ?e la interrilatoj de nesamlingvaj asocioj, kies celo estas analoga al. tiu de SAT;
peri kaj ?iel eble helpi al kreado de literaturo (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de la asocio.
?i tiun difinon oni akceptis en la fonda kongreso de SAT en 1921, ?i restas ?is nun valida. En 1928 oni precizigis la celon per jena aldono:

SAT, ne estante politika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo celas, ke ?iaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj a? sistemoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de faktoj kaj Ideoj per libera diskutado ?i celas malebligi ?e siaj membroj la dogmi?on de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas, per konstanta uzado de racie elpensita lingvo kaj ?ia mondskala aplikado; helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ?uste kompreni kaj ju?i ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun li opinias la plej rekta, a? plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ?tupo de civilizo kaj kulturo.
SAT ne konsideras sin poresperanta organizo, t.e. ne kiel organizo, kiu propagandas Esperanton. ?i estas peresperanta organizo, t. e. SAT utiligas Esperanton por siaj celoj.


[redaktu] Strukturo
SAT havas sennaciecan strukturon. La membroj ali?as individue, kaj ne pere de landa asocio.

La decid-strukturo de SAT estas teorie per referendumoj religita al la bazo (?iuj kongres-decidoj validas nur post referendumo). Tiu statuta dispono celas bazan demokratian regadon; tamen la sperto montras, ke la plej multaj kongresdecidoj neniam estas submetitaj al referendumo. La SAT-estraro, kiu gvidas la asocion, nomi?as Plenum-Komitato.

Redaktanto de Sennaciulo kaj jam dum multaj jaroj ?enerala Sekretario estas Kre?imir Barkovi?.


[redaktu] Prezidintoj de la Plenum-Komitato
E?geno Lanti 1921-1933
Hermann Platiel 1933-1935
Lucien Bannier 1935-1968 (kun interrompo dum la militaj jaroj)
Julien Piron 1969-1972
Petro Levi 1972-1981
Gilbert Chevrolat 1981-1984
Yves Peyraut 1984-2001
Jacques Bannier 2001-2003
nuna prezidanto:

Jakvo ?ram ekde marto 2003

[redaktu] Agado
SAT eldonas la ?iumonatan gazeton Sennaciulo, la jaran kulturan Sennaciecan Revuon, kaj diversajn librojn kun kleriga enhavo, el kiuj la plej gravaj estas PIV. ?i anka? publikigas plian klerigan materialon sur la reto


[redaktu] Vidu anka?
Sennaciismo
Eldonoj de SAT
Historio de SAT
Kongreso de SAT
Laboristaj Esperanto-Asocioj

[redaktu] Referencoj
Jakvo Schram en intervjuo SAT plu estas avangarda. en: La Ondo de Esperanto 5, 2003
la? indiko de la ?enerala Sekretario Kre?imir Barkovi? en interna cirkulero de 2007-07-18

[redaktu] Eksteraj ligoj
La TTT-ejo de SAT
La retaj kulturpa?oj de SAT
Eldona fako kooperativa de SAT
Pa?o pri SAT ?e UEA
?u SAT estis sidejo de germana sekreta polico?, NikSt,Sennaciulo, 1990


Nene?trala-esperanta-movadaj AsociojFédération Espérantiste du Travail
Monda Asembleo Socia (MAS)
SATaj
Liberiga_Stelo (pra-SAT) | Fédération Espérantiste Ouvrière (pra-SAT-Amikaro) | SLEA | FLE | SATeH | SEU
Pasintaj
Sen?tatanoj | Laborista Unui?o Esperantista | Internacio de Proleta Esperantistaro | Internacio de Socialistaj E-istoj
IAREV | ESKI | EKRELO | ALLE
?i tiu artikolo bazi?as (parte a? tute) sur artikolo el la Enciklopedio de Esperanto (EdE en ekstera arkivo).

El?utita el "SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://eo.wikipedia.org/wiki/Sennacieca_Asocio_Tutmonda";
Kategorioj: Esperanto-asocioj | Sennacieca Asocio Tutmonda | Laborista Esperanto-movado | Enciklopedio de Esperanto S

------------------
国际铁路员工世界语协会
I.F.E.F. Internacia Fervojista Esperanto-Feteracio

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://ifef.free.fr/spip

活动安排:SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://ifef.free.fr/spip/spip.php?rubrique3
2. Aran?oj (ontaj)

Artikoloj el tiu rubrikoPollando : 60-a kongreso de IFEF en Pozna, Pollando
Francio : nacia jara kongreso de FFEA en Aspet (s-o. de Toulouse)

将本贴推荐给朋友... 推荐给朋友    以文本方式预览打印... 以文本方式预览打印   

 

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客管理员由此登录

多语言界面论坛服务由中国世界语网站绿网提供

Forumo de Esperantaj Softvaroj 世界语软件论坛
Komerca Esperanta Forumo 世界语商贸论坛

访问人数: 408934 | 当前在线: 7

引文来源  SPBOARD v4.5

----------------------------
一键转贴,快速捕捉生活精彩,赢每周好礼!查看活动首页>>

  评论这张
 
阅读(166)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018