注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

1. Demonoj en la Dezerto-我的HDWiki  

2008-06-22 09:16:32|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
logo

帮助

默认风格 绿色心情 血色浪漫 金色年华 黑色幽默 白璧无瑕 紫微高照 风格 简体中文 繁體中文 English 语言

1. Demonoj en la Dezerto

06-07

30次

0人

2个

1. Demonoj en la Dezerto

 [?usta pensmaniero]

Anta?e estis du amikoj. Ili amba? pretis fari komercan voja?on por vendi siajn varojn, do ili devis decidi, ?u ili voja?u kune. Ili opiniis, ke estas tro maloportune voja?i samtempe, ?ar ili posedis po 500 ?arojn kaj iros al sama loko la? la sama vojo.

Unu el ili decidis iri unue. Li pensis: "La vojo ne estos sulkigita de la ?aroj; la bovoj povos man?i la plej bonajn herbojn; ni trovos la plej bonajn fruktojn kaj vegeta?ojn por man?i; miaj sekvantoj aprecos mian gvidadon, kaj en la fino, mi povos mar?andi per la plej favora prezo."

Post zorgema pripensado, la alia opiniis, ke estas avanta?o iri malanta?e. Li pensis: "La ?aroj de mia amiko povos malmoligi la teron, kaj mi ne bezonos ripari la vojon. Liaj bovoj man?os la malfre?ajn herbojn kaj la fre?aj elkreskos por la niaj. Ili prenos la malfre?ajn fruktojn kaj vegeta?ojn, kaj la fre?aj elkreskos por nia ?uo. Mi ne bezonos elspezi tempon mar?andi negocante je la prezo decidita de li." Do li konsentis, ke la amiko voja?u la unua. La unua komercisto certigis al si, ke li trompis la alian kaj havigos al si profiton. Tiel li ekvoja?is ?ojplene.

La komercisto, kiu iris la unua, renkontis dan?eron. Ili venis al dezerto nomata "Senakva Dezerto", kie la?dire hantas demonoj. Kiam la karavano atingis la centron de la dezerto, ili renkontis aron da homoj alvenantaj de la kontra?a flanko. El iliaj kotoplenaj ?aroj gutadis akvo. Ili portis lotusflorojn kaj akvoliliojn en la manoj kaj en la ?aroj. La ?ajne bone klerigita ?efo diris al la komercisto: "Kial vi ankora? ?ar?as la ?arojn per tiel peza akvo? Balda? vi atingos oazon plenan je akvo por trinki kaj je jujuboj por man?i. Viaj bovoj estas tro lacaj pro la pezaj ?aroj kun senutila akvo. Do forver?u la akvon kaj estu bonkoraj al viaj kompatindaj bestoj!"

Malgra? onia atentigo pri la demonoj, la komercisto tute ne konsciis, ke la fremduloj estas ne veraj homoj, sed aliformi?intaj demonoj. Li kaj liaj kunvoja?antoj renkontis dan?eron esti man?otaj de la demonoj. Preninte la fremdulojn kiel helpemulojn, li sekvis ilian admonon kaj vere ver?is la akvon sur la teron.

Da?rigante la vojon, ili trovis nek oazon nek akvon. Iuj el ili komprenis, ke ili estas trompitaj de tiuj, kiuj eble estas demonoj. Ili komencis plendi kaj insulti la komerciston. Vespere la homoj el?erpi?is, kaj anka? la bovoj ne plu havis forton tiri la ?arojn pro soifego. ?iuj homoj kaj bestoj ku?i?is senforte kaj endormi?is profunde. La demonoj en siaj veraj timindaj aspektoj alvenis nokte kaj englutegis ?iujn senfortajn kaj ne sindefendeblajn vivesta?ojn. Post ilia foriro, tie restis neniu vivanto krom blankaj ostoj.

La dua komercisto komencis sian voja?on la? la sama vojo post pluraj monatoj. Atinginte la dezerton, li kunvenigis ?iujn siajn kunvoja?antojn kaj diris al ili: "?i tie estas la loko nomata 'Senakva Dezerto', kaj mi jam informi?is, ke ?i tie frekventas homman?antaj demonoj kaj diabloj. Do ni estu singardemaj. Eble estas venenaj akvo kaj planta?oj, do ne trinku ?itiean akvon sen mia konsento." Tiel ili ekvoja?is en la dezerton.

Sur la vojo ili renkontis malsekajn demonojn same kiel la unua karavano. La demonoj proponis, ke ili forver?u sian akvon ?ar estas oazo proksime. Sed la sa?a komercisto travidis ilian fiintencon. Li sciis, ke tute ne eblas esti oazo en la loko nomata "Senakva Dezerto". Krome, la fremduloj havis okulojn ru?ajn, kaj kondutojn agresemajn kaj krudajn, do li suspektis, ke ili estas demonoj. Li rifuzis la admonon dirante: "Ni estas komercistoj, kiuj ne forver?as bonan akvon ?is ni scias precize, kie efektive estas akvo."

Vidinte la dubon de siaj propraj sekvantoj, la komercisto avertis: " Anta? ol ni trovos la veran akvon, ne kredu tiujn, kiuj eble estas demonoj. La oazo, pri kiu ili diris, eble estas nenio alia ol mira?o. ?u vi iam a?dis pri la akvo en 'Senakva Dezerto'? ?u vi sentas pluvan venton kaj vidas ?tormajn nubojn?" Ili respondis: "Ne." Li da?rigis: "Se ni kredus la fremdulojn kaj elver?us la akvon, ni havus nenion por trinki kaj kuiri; ni estus malfortaj kaj soifaj -- La demonoj povus veni por rabi a? e? man?i nin facile. Do ni ne forlasu e? guton da akvo ?is ni vere trovos la fre?an"

La karavano da?rigis sian vojon, kaj en la vespero, ili atingis la saman lokon, kie la homoj kaj bestoj de la unua karavano estis mortigitaj kaj forman?itaj de la demonoj. Ili trovis la ?arojn plenaj kaj anka? ostojn homajn kaj bestajn ku?antaj ?ie. Ili konstatis, ke la ?aroj kaj disigitaj ostoj apartenis al la anta?a karavano. La sa?ulo ordonis gardostari ?irka? la tendoj dumnokte.

La sekvantan matenon, ili havis man?on kaj bone man?igis la bovojn. Ili metis la plej valorajn varojn de la unua karavano en siajn ?arojn. Fine ili travoja?is sian tutan vojon sukcesplene kaj revenis hejmen sendan?ere. ?iuj iliaj familianoj ?uis la profiton.

La moralinstruo estas: Oni ?iam devas esti sufi?e sa?a por ne trompi?i de falsaj diroj kaj falsaj aspektoj.
标签: 1. Demonoj en la Dezerto     Komercisto    
焦点词条
  标签标题全文
创建者
Miaohui

Miaohui

人气:206

积分:2280

创建词条:21

个性签名:

最近编辑
Miaohui

Miaohui

更新:2008-06-22 08:23:49
引文来源  1. Demonoj en la Dezerto-我的HDWiki

----------------------------
一键转贴,快速捕捉生活精彩,赢每周好礼!查看活动首页>>

  评论这张
 
阅读(53)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018