注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-12-03 13:55:57|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

中国世界语论坛
?ina Esperanta Forumo

[保留区] [帮助] [名录] [词汇表] [王崇芳] [Internacia] [活动]
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

实践 应用 讨论 交流 自由 民主 自尊 自律

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
 Esperanto   English   中文   Françis  Deutsch   日本語  ??   Русский   Português    Español   ???????   Polski   Norsk
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

作者 [ EsPeRo SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 ] - 2008年12月03日 下午 1时07分
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
Vochdonu por Esperanto! 为世界语投票! 浏览次数 [ 13 ] SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客  

La jena informo venas de lernu.net:
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://zh-cn.lernu.net/

英文网站 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://www.change.org/ideas 正在收集并讨论请求未来美国奥巴马政府去实现的构想, 大家都可以提建议, 其中最受欢迎的十个提案将由奥巴马政府实现。其中一个主题是在美国中学中教授世界语, 你可以投票支持, 只要在连接上点击“Vote”(投票)按钮。你也可以使用自己的网页、博客、论坛及社会脉络等(如:Facebook等)帮忙推广此连接,让你认识的人去投票。 目前(截至11月27日)此建议在其他内排名第三受欢迎!就算它最后没有进入前十名,这也是宣传世界语的很好机会。
赶快行动吧!
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools

Leginte la komentoj pri Esperanto, EsPeRo forte pensas, ke ni Esperantistoj tute ne estas solaj!

En la supra retejo, EsPeRo trovis, ke multaj homoj, certe inkluzive de multaj Esperantistoj vochdonis por Esperanto. Sed iliaj opinioj aperas en la angla. Mi chitie tradukis nur kelkajn komentojn por ni chinaj Esperantistaj interesitoj, pro mia manko de suficha tempo kaj nur per la tradukilo de Google. Mi petas vian pardonon, se la tradukajhoj ne plachas al vi.

jen kk komentoj per la tradukilo de Google:

1.我认为这是一个很好的想法和共同的许多其他问题。我认为还应该教约4级的。世界语的广泛利用前缀和扩大sufixes的含义根词。此外,它还可以帮助了解显着的部分讲话和句型diagraming 。
张贴于弥敦道科瓦奇@ 2008年11月26日太平洋标准时间下午11时03分

2.好主意。除了是一个伟大的工具学习外语,世界语是一种需要一个真正的多元文化的世界。

任何民族的语言-英语,西班牙语,中国,你将它命名-带有本身就是一种文化,还必须掌握,以便语言要真正同化。世界语是不怀偏见的任何文化,它是多元文化的精髓。

美国可能是一个例子向全世界支持的想法,一个多元文化的世界中,人们可以使用任何辅助语言。语言计划的工作,更容易学习比任何种族的语言。

世界语是一种工具不仅对学习语言;这将是一个工具,改变儿童的心中。孩子们会认为其他民族,其他文化,其他国家,其他语言不可怕,但只是不同的,值得尊重。
发布者莫塞斯里贝罗在2008年11月27日@太平洋标准时间上午04点34分

3.英国哲学家,出生于奥地利,维特根斯坦( 1889年至1951年)有一个最有名的报价所指的语言: “限我的语言限制我的世界” 。
反对以这种许多人认为,语言不仅是一个语法结构,命令字的句法代码,而且是一个创造的意义从我们的理智。通过他们,我们观察,解释和表示,世界从我们个人,地理和政治地位确定。因此,任何语言不是中立的,所有这些在他的基因使足迹的文化,他们属于什么。

这是不是一件坏事认为存在着一种共同语言,促进相互了解,在这些全球性的时代,但它是一个糟糕的一个如何传递的思想优越的特点,这自觉或不知道,展品他蔑视“下属“语言,换句话说,所有的休息。复杂的优势始终伴随皇的语言如此多的固有其本质,今天你可以看到即使在英文社会活动家参与,以争取一个更加美好的世界:他们的媒体是有形的考验,著作的翻译出版从“服从”语言只是一个微不足道的比例,他的内容。在从英文翻译到其他语言的高度上对这些反向意义。我们大家都承认接受到现在这种不平等。
世界语,作为一个中立的语言,可以帮助语言的民主。

张贴琼Inglada罗伊格对@ 08年11月27日太平洋标准时间上午05时27

4.由于教育是国家一级在美国,而不是联邦,我认为这是vaneful请问奥巴马,使这里的变化。
但是,我的确认为,世界语可能是极其有益的新一代公民的美国。这个想法世界语作为一个跳板,其他语言的确是不是新的,但它从来不值得认真考虑。

发布的关于罗宾Rönnlund @ 2008年11月27日太平洋标准时间上午8时16分

5. USAmericans的态度无视他人的语言和文化强加自己是众所周知的世界各地,是当地的许多困难,越来越多的经历中关系的许多国家。
如果新总统成功地开放其思想对其他文化这将有利于双方对美国和整个世界-包括经济。
在这方面,世界语是一种非常有价值的和公平的工具,易学的所有,这将不遗余力了大量的努力和痛苦相比,直接学习其他语言-民族的总是难以管理,至少是在开始。我国esperience它完全是积极的,因为虽然非常有用的作为辅助语言这并不意味着放弃民族语言,相反它easies以后学习更多的语言。


张贴的,乌戈德河上二〇 〇八年11月27日@太平洋标准时间上午08时44分

6.世界迫切需要一个国际辅助语言。它的成立代表了至高无上的实现我们的时间。唯一合适的语言是世界语的存在,所以它是唯一合乎逻辑的选择。
现在是时候了-在世界舞台的规定是因为它可以永远。的方式实现这一目标是通过教学给我们的儿童,建立它作为工作语言的联合国,并促进科学文化之间的合作。打坐就这一问题的同时,它清楚地看到,与世界缩小日复一日,最终这项任务必须完成。唯一的问题是什么时候,以及这个问题的答案是立即。和平与繁荣的需要有效的沟通渠道和语言上的障碍必须消除,以确定这些渠道。
任何努力,真正改变世界,首先必须传播世界语。没有这一基础,没有持久的是可以实现的。


发布詹姆斯吉尔摩在08年11月二十七日@上午十点04分的PST


7.世界语是理想的小学语文学习它提供了一个成功的经验,并获得尽可能广泛的外国文化。

它可以有效地讲授的通才教师,学习他们教书。这使得语文学习的正常部分的教育,提供短期频繁的会议,并与其他科目和教室例程。

稀缺LOTE (英语以外的语言)的专业人员就可以部署在中学提供更多种类的语言向学生选择谁是充分准备,作出承诺,研究某一特定的语言,或退休语文学习双语。

全面和易于使用的试剂盒的单一通才教师将可在1月www.mondeto.com

该网站还包含有关试点学校,科研和资源,以支持通过这项战略。

发布者佩内洛普沃斯在08年十一月27日@太平洋标准时间下午1点31分

8.只要尝试。当我77岁,我开始学习世界语,要少一点愚蠢的面前死去。一个月后,作为培训工作,我开始把我的书“香格里拉油烟”从原始到法国世界语。六个月后,我已完成!很多自愿重新读者从几个国家免费更正我没有这么多的错误。它已经出版了题为“香格里拉Fumado ” ,并可以上传免于SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://tabacologie.fr 。只需输入“世界语”的谷歌或Firefox ,你会发现一个宇宙,自由与互动的学习方法。有一个吧!

发布罗伯特Molimard对2008年十一月二十八日@太平洋标准时间上午1点08分


9.人们不相信世界语,因为他们不明白为什么需要这种语言,如果您已经拥有英语语言,这是全球发行。
答案很简单:英语学习者必须研究多年,但不是每个人都可以学习很好,讲明白。世界语是一种简单的语言。我们需要花费很少的时间来研究语言。学习讲世界语都可以!
采用世界语在教育方面将提供一个机会,很容易沟通世界各地的人们。


发布者Maksimo Grishin关于2008年十一月二十八日@太平洋标准时间上午12时50分

10.有些许多优点: 1 。通过教学概念的一种语言-部分的讲话中,时态的动词,必须同意人数和案件-它使其他语言的理解,包括英语,容易得多。 2 。世界语是一种活的语言在其自身的权利,使学生可以有笔firiends ,阅读杂志,连接互联网3 。它表明,我们必须作出努力,与人沟通,我们不知道-一旦我们广交朋友,我们不太可能想去和投弹他们。世界语应当被部分国家课程在英国以及。

发布者古Hueting对08年十一月二十八日@太平洋标准时间上午04点54分

11.我完全同意,世界语应该是美国的教育体系。我给两个原因;世界语的简单而强大语法使其成为一个很好的工具,以帮助儿童了解语法的其他语言,作为我们的世界变得永远相互关联和相互依存的,我们确实需要一个共同的,第二语言。 “没有人第一,每个人的第二个”正如俗话所说。 ,帕特里克,美国阿拉斯加

发布帕特里克胡克对2008年11月28日@太平洋标准时间下午12点32分


12.我觉得现在是正确的时间为美国公民,开始学习如何与其他文化和国家没有造成一个反美国的感觉在这些居民的其他国家,或更好,减少业已存在的反美国的感觉:用世界语!世界语也将减少巨大的资金数额花(浪费)的翻译,因为如果每个国家都通过它作为第二语言,跨国通信问题将更加迅速地解决。美国是世界上领先的国家,几乎每一个方面。为什么不能成为领导者在这变化的参数?对每个国家来说,自己的语言(星期日) ;国际通信,世界语。联合国失去了一位伟大的机会,通过它作为官方语言的国际语言年。但美国是一个领导人在联合国,为什么不能给例子吗?
我相信,奥巴马先生,他的多元文化背景下,理解以及变革的需要在国际通信的情况。我真的希望他能启动最大的变化在世界上:即成为一个多文化, pluriligual世界,尊重每一个语言和帮助,防止他们消失,除了在这个世界上发言的国家彼此在同一水平。
世界语是解决方案,以防止超过3000种语言的消亡。

艾默生发布韦尔内克在2008年十一月二十八日@太平洋标准时间下午2点10分

13.托芙Skutnabb -康加斯(住客研究部的语言和文化大学, Roskilde ,丹麦和客座教授ABO血型Akademi大学,教育部, Vasa ,芬兰) :

“许多语言学家和其他似乎驳回世界语作为替代今天的国际交流,而不知道实际上(几乎)无能为力。世界语言计划[ ... ]世界语是当今最了解和使用。 “

“世界语需要少得多的时间学习比任何'自然'的语言,因为它是正常和符合逻辑的-有没有例外。但是你可以说你想做世界语,因为每个人都可以轻松地创造新的话立即理解别人,一旦根explaned -字是相对透明的。 “

“有研究表明,学习世界语propaedeutic值为以后学习语言-如果你研究过世界语第一,你学习其他语言更快。 ”

“我看到世界语作为一个可能的可行的替代办法,以今天的语言进行国际交流。 ”

“无知和偏见可能会阻止有用的解决方案。 ”

托芙Skutnabb -康加斯:语言灭绝种族罪在教育或全球多样性和人权?新德里,东方朗文, 2008年(页280 , 281 , 283 , 284 )

托芙Skutnabb -康加斯个人主页:
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


14.世界语方面,他谈到与他的妻子,夫人Olave巴登鲍威尔。事实上,在BP的死亡,在1950年写信给太太博士丽迪雅DeVilbis ,夫人Olave写道: “我常常认为这将是灿烂的罗斯福夫人,如果能说服美国,使世界语接受整个世界和引进到项目的所有学校和机构。它将真正最重要的世界,尤其是有用的好人民之间的了解是谁分裂,因为语言的多样性。 “罗斯福夫人是,在这封信中,总统人权委员会的联合国。这也许有助于准备工作的建议,教科文组织有利于世界语宣布在1954年和1985年。
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://en.wikipedia.org/wiki/Skolta_Esperanto_Ligo

发布者亨利马尾松对2008年十一月29日@太平洋标准时间上午8时08


15.这个世界的确是迫切需要一个共同的,简单,中性的第二语言的所有!
我完全赞同的选择世界语为实现这一目标。

张贴于雷米SPROELANTS @ 2008年11月29日太平洋标准时间上午08时23分

16.我认为,引进世界语作为一个主题,学校将是一个非常积极的迹象,以支持国际精神。它也将大力帮助学生学习其他语言。

发布者杰拉尔德施密德在08年一十一月29日@太平洋标准时间上午11时15

17.Change.org是大有希望的最美妙的宣传十大想法,世界语可以往任何时候都希望有。这不仅是在教育类它一直领先,至少在过去24小时,但在所有类别。

昨天是第六届所有,但今天它已经下降到第七位。如果我们想保持世界排名前十位,我想我们需要的支持,一般民众。

我们怎样才能做到这一点?我们的想法是美好,但我们如何才能让一般民众了解吗?我们刚刚一个月的时间做到这一点。

开始我们可以让我们的所有朋友,不仅是世界语的发言,了解本次投票,并请他们让他们的朋友都知道,太多。

任何人都可以提出适当的措词信发送给朋友谁不会讲世界语,这可能会鼓励他们去投票,也发送到他们的朋友吗?

镍restu恩报DEK的plej altaj ideoj !

发布者戴安卢克斯在2008年十一月29日@太平洋标准时间下午6时16分

18.嗨,

总的来说,实行一门外语在学校是一个好主意。这可以与自然语言,如法语或西班牙语(更不用说死一样的语言拉丁美洲具有高文化价值) 。但不要忘记还有不仅是世界语的人工语言...有西方例如,发明了爱沙尼亚在1920es ,它提供了一个明确的理解是如何在拉丁美洲推导不工作;和我自己的项目sambahsa - mundialect ,其中收集词来自世界各地的一个非常简化印欧语语法。
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 http://sambahsa-mundialect-org.blogspot.com
这是一个广泛的话题!

奥利维张贴于08年十一月三十日西蒙@太平洋标准时间上午9时38分
......
......


将本贴推荐给朋友... SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客    以文本方式预览打印... SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客   

 

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客

SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客发新帖 共有 20552 帖子 [ 1/412 页 ] SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客上一页  下一页SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
标       题 作者 日期 浏览
20552 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 周ヨ峰打算七曰回沪继续做新站打开2009年工作---上海E城 zhouxf 12/03 0
20551 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Vochdonu por Esperanto! 为世界语投票! EsPeRo 12/03 13
20550 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Probal Dasgupta vizitas ?inion. 国际世协主席正访问中国... EsPeRo 12/03 21
20549 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 雪锋世界语学校函授培训班现在开始招生 zhouxf 12/03 14
20548 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Kiel refuti Solis? 怎样驳倒版主 Wen Jingen 12/03 31
20547 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 很好听的世界语声音 Drako 12/03 54
20546 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Jen ?iutaga vivo de esperantistoj! Wen Jingen 12/03 31
20545 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 ?iutaga vivo de esperantistoj! 反正我和徐老师、吕老师做... 马力军 12/03 30
20544 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Provadu, eble vi povas! 试试,说不定您做得到呢! Wen Jingen 12/03 21
20543 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Kion lerni de aliaj? 学人要学长处 Wen Jingen 12/03 22
20542 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 世界语协会要走职业化道路 Mapo 12/02 102
20541 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Tio ne estas facila. Wen Jingen 12/02 50
20540 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 se vi lacas, ludu ludu pigras 12/01 115
20539 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Mi ludis, kaj ...perdis Wen Jingen 12/01 89
20538 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Haha, mi venkis! Wen Jingen 12/02 23
20537 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 E : 德之不修, 道之不长是吾之所忧也. 叶念先 12/01 110
20536 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 书已经寄出 贾文德 12/01 118
20535 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 被徐老揭露错误百出的语法书,就不要寄了.以讹传讹,祸国殃民! 拉萨E者 12/02 71
20534 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Re: G'is nun mi ne ricevas la libron! 徐承富 12/02 35
20533 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 9. Frazoj rilataj al malsupraj membroj (与下肢有关的一些句... Lin Leming 12/01 42
20532 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 欧元贬值后邮购的第一本世界语原文插图大词典(PIV)收到了 西安世界语书刊服务部 12/01 111
20531 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 您见过这样的辩论吗? Wen Jingen 12/01 114
20530 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 没见过, 但有这样的"太极拳者".... 太极拳 12/01 86
20529 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 请有 "关于绿川英子在中国或者在重庆" 资料的朋友提供 赵德智 11/30 83
20528 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 绿川英子的剪纸行不? 中华小旋风 12/01 35
20527 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 世界语行动在科大 转载 11/30 131
20526 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Re: 世界语行动在科大 湖南省世协、湘潭市世... 12/01 101
20525 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Re: Re: 世界语行动在科大 tra la mondo 12/02 24
20524 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 请 指 点 赵德智 11/30 117
20523 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 赵老师,你好!打开http://cqesperantoasocio.163.com后没有发现照... 厦门商会朋友 11/30 67
20522 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 请打开http://cqesperantoasocio.blog.163.com. 赵德智 11/30 58
20521 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 谢谢赵老师!现收到。你发短信时少“blog” 厦门商会朋友 11/30 44
20520 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 防盗用 彭健君 12/01 38
20519 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Zamenhoj (citita de Corsetti): uzu Esp.inter samlandanoj 国... Wen Jingen 11/30 86
20518 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 Re: Zamenhoj (citita de Corsetti): uzu Esp.inter samlandanoj... 罗锦娥 11/30 78
20517 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 想让社会看得起世界语,就使用世界语吧 Wen Jingen 11/30 79
20516 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 难道海南会议也是"假世界语者"聚会吗?我们有不同看法! 张慧文 12/01 82
20515 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客 真理是简单的,非真理则很复杂 Wen Jingen 12/01 64
20514