注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-12-15 09:00:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
SDEA ] - 2008年12月15日 上午 05时25分
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
« Kvindek du tagoj en Esperantujo » 浏览次数 [ 21 ] 删除  

Estimataj geamikoj:

Saluton ! La 15-a de decembro de ?iu jaro estas la festo de la naski?tago de Estimata sinjoro Lazaro Ludoviko Zamenhof, kreinto de internacia lingvo—Esperanto. Esperantistoj de la tuta mondo celebras tiun tagon kiel la feston de esperantistoj. Anka? por subteni kaj propagandi Esperanton kaj Esperanto-movadon, oni a?etas Esperantajn librojn tiun tagon, tial tiu tago anka? estas la « Tago por a?eti librojn pri Esperanto ». ?ijare ni prezentas al vi la konatan libron « Esperanto » skribitan de fama franca esperantisto Pierre JANTON kaj ?inigitan de Liu Xiaojun .

?is nun, « Esperanto » estas la plej bona kaj utila libro pri Esperanto kaj Esperanto-movado. La libro estas publigita de UEA kaj tradukita per multaj lingvoj. ?i estas multe bonvena de esperantistoj de multaj landoj. La numero 10 de « Informilo de ?EL » de la jaro 2008 publikigis la artikolon ‘ Sinjoro Pierre JANTON kaj lia « Esperanto »’. Bonvolu legi tiun artikolon, dankon !
Prezo de la libro ( en ?ina lingvo ): 10 euroj( kun sendokosto),
Se vi volas a?eti tiun libron, Bonvolu kontakti kun : sinjoro Liu
Xiaojun, Shandong Daxue Waiguoyuxueyuan , 250100 Jinan, ?inio
(R.P. de Chine) E-mail : chineliu@126.com

« Kvindek du tagoj en Esperantujo » : Bela kaj leginda libro en
Esperanto
Esperanto estas internacia helpa lingvo. ?i estas bona ilo por
interkonati?o, interkompreno kaj inter?an?o inter popolanoj de
diversaj nacioj kaj de diversaj landoj en la tuta mondo .

En la jaro 2008, de la 28-a de februaro ?is la 20-a de aprilo, invitita
de Federacio Esperanto Bretonio, Francio, sinjoro Liu Xiaojun,
profesoro de franca lingvo kaj de Esperanto de Shandong-a
Universitato de ?inio, prezidanto de Shandong-a Esperanto - Asocio,
voja?is en la bela regiono Bretonio Francio dum preska? du monatoj.

Li interkonati?is kaj amiki?is per Esperanto kun multaj esperantistoj
kaj neesperantistoj. Li faris dek na? konferencojn pri Konfuceo kaj la
influo de Konfuceanismo en la mondo kies titolo estas
<Konfuceanismo kaj Shandong provinco>.

Lia voja?o ricevis frukton, ?ar dum la voja?o, du organizoj de
esperantistoj sukcese konsentis starigi la amikan rilaton kaj subskribis la “?arton de ?emeli?o inter Shandong-a Esperanto- Asocio kaj Federacio Esperanto Bretonio”. Tio estas frukto de kunlaboro de esperantistoj de du regionoj.

Post la voja?o, sinjoro Liu Xiaojun verkis la libron « Kvindek du tagoj en Esperantujo ». Tiu libro rakontis lian belan, neforgeseblan voja?on kaj multajn renkonti?ojn plenaj de amikeco, intimeco, gastemeco kaj feli?o de esperantistoj. Li montras al ni unu belan mondon de esperantistoj, kie pleni?as de espero, paco, amikeco kaj amo. En la libro li anka? prezentis la pensojn kaj sa?ojn de Konfuceo, granda kaj fama filozofo de la antikava ?inio anta? pli ol du mil jaroj kaj lian influon en la mondo.

Legante tiun libron, oni povas bone kompreni: kio estas Esperanto?
Kia estas la interna ideo de Esperanto? Kial tuta esperantistaro estas
unu amika kaj harmonia familio en la tuta mondo.

Kun 120 fotoj, li montras al legantoj belajn pejza?ojn de Esperantujo kaj lian intiman senton kaj amon al esperantistaj amikoj.

« Kvindek du tagoj en Esperantujo » : 21X29.7cm, 180 pa?oj kun 120 belaj fotoj. Publikigita de Shandong-a Esperanto –Asocio 2009.01
Prezo : 15 Euroj a? 20 usonaj dolaroj

Se vi volas a?eti tiun libron . Bonvolu kontakti kun : sinjoro Liu
Xiaojun, Shandong Daxue Waiguoyuxueyuan , 250100 Jinan, ?inio
(R.P. de Chine) E-mail : chineliu@126.com

Li elkore dankas ?iujn amikojn de Esperantujo pro via subteno.


« Rakontoj pri Konfuceo »

Konfuceo, nomo Qiu, kromnomo Zhong-ni, estis granda pensulo, politikisto, edukisto de la antikva ?inio kaj la fondinto de Konfuceanismo. Konfuceo naski?is en la jaro 551 a. K. en Changping vila?o, Zouyi provinco de Lu-regno (Nuna Nishan de Qufu, Shandong provinco). Liaj prapatroj estis nobeloj, sed kiam naski?is Konfuceo , la familio jam fari?is malri?a. Li estis sa?a kaj lernema, li ne hontis lerni de la malsuperuloj. Kiam li estis juna, li estis regna oficisto, kiu regis konservejon, bredadon kaj pa?tadon. En la meza?o, li komencis kunvenigi dis?iplojn kaj doni lecionojn. Li asertis, ke ?iuj homoj sendistinge rajtas esti edukitaj, kaj fondis la kutiman konvenon private prelegeblan. ?irka? kvindekjara li estis regna oficisto, regante la konstruon kaj punon. Ekde kvindek kvara a?o li rezignis kaj voja?is tra multaj regnoj por trovi ?ancon fari?i altarangulo, propagandi kaj praktiki siajn politikajn idealojn. Beda?rinde li kaj liaj dis?iploj estis ?ie refutitaj kaj li malsukcesis malgra? sia klopodado dum dek kvar jaroj. Ili estis elpelitaj el la regno Wei, hakis arbojn en la regno Song, malri?i?is en la regnoj Shang kaj Zhou, malpla?egis al ?iuj en la regnoj Chen kaj Cai. En la a?o sesdek oka li revenis la hejmlokon, tie li absorbi?is en edukado, verkis kaj reordigis la antikvajn verkojn : ”Shi” , kolekto de antikvaj poemoj; “Shu “ , kolekto de la politikaj dokumentoj de anta?historio; “Li”, pri la le?a sistemo kaj rito de Zhou-dinastio; “Yi”, pri filozofio; “Printempo kaj A?tuno” , kroniko de 242 jaroj pri la periodo Printempo kaj A?tuno; ”Yue” , pri muziko kaj ?ia politika efiko. Li mortis en la jaro 479 a. K. en la a?o de sepdek tri jaroj. Lia ideologio longe influis ?inion kaj anka? multajn orient-aziajn landojn.
La vivo “lernadi sen?ese ?is la morto “ de Konfuceo lasis al la posteuloj karajn kaj valorajn kulturajn hereda?ojn, anka? faris grandan kontribuon al la homaro. Por esprimi la memoron kaj estimon al Konfuceo, ekde la dinastio Han kaj Tang, oni verkis, pentris a? gravuris pri la vivo de Konfuceo. Inter tiuj arta?oj okulfrapas la cent kvar gravura?oj en bareliefo elfositaj el tomboj de Han–dinastio de 206 a. K. ?is 220 p. K. ?i tiuj prezentas la vivon, kutimojn kaj kredojn ekzistantajn en ?inio anta? dudek jarcentoj. Tiuj gravura?oj nuntempe estas konservataj en la Templo de Konfuceo, en Qufu, hejmloko de Konfuceo. Tiuj ?i rakontoj estas kompilitaj la? tiuj gravura?oj.
En la jaro 1988, en Parizo, 75 Nobel-premiitoj en sia komuna deklaracio alvokis, ke “se la homaro deziras ekzisti, ?i nepre devas lerni la sa?on de Konfuceo, kiu vivis anta? 2 000 jaroj !” Nuntempe oni interesi?as pli kaj pli multe pri la penso kaj la ideologio de Konfuceo. Kaj iom post iom, oni agas la? tio, kion diris Konfuceo anta? du mil jaroj. ?u konfuceanismo furoros en la 21-a jarcento ? Tiu demando interesas pli kaj pli multe da homoj, inter kiuj estas multaj esperantistoj. Do, eble la legado de tiu ?i libreto estas utila por niaj samideanoj. Elkoran dankon al vi ?iuj !

« Rakontoj pri Konfuceo » : 21X29.7cm, 1 pa?oj. 60
Publikigita de Shandong-a Esperanto –Asocio
Prezo : 10 Euroj a? 15 usonaj dolaroj

Se vi volas a?eti tiun libron . Bonvolu kontakti kun : sinjoro Liu
Xiaojun, Shandong Daxue Waiguoyuxueyuan , 250100 Jinan, ?inio
(R.P. de Chine) E-mail : chineliu@126.com


Li elkore dankas ?iujn amikojn de Esperantujo pro via subteno.
引文来源  SPBOARD v4.5
  评论这张
 
阅读(129)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018