注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐
GACHA精选

SPBOARD v4.5  

2008-11-27 07:46:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
者 [ 叶念先 ] - 2008年11月26日 下午 11时42分
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
Lando, kiu ne estas sur la mapo--La lando Esperantujo. 地图上没有的国家-世界语国 浏览次数 [ 22 ] SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客  

Lando, kiu ne estas sur la mapo--La lando Esperantujo. 地图上没有的国家-世界语国 Ne ser?adu tiun landon sur la mapo – ?in ne notis la ?iosciantaj geografoj. Kaj tamen Esperantujo ekzistas – ?i etendi?as sur la tuta terglobo, ?in enlo?as homoj de ?iuj sociaj tavoloj 社会层 – laboristoj kaj ?tatestroj, lernejanoj kaj akademianoj; homoj de ?iuj a?oj – de balbutantaj beboj 口吃的婴儿 ?is centjaraj maljunuloj; homoj de ?iuj nacioj kaj ha?tkoloroj; homoj de ?iuj profesioj, okupi?oj, hobioj, interesoj, temperamentoj 气质 . Esperantujo estas la mondo en miniature 微小精致 . La mondo estas grandega kaj malfacile ?irka?rigardebla. Tra la prismo 凌镜 de Esperantujo estas pli facile ?irka?rigardi kaj kompreni la mondon. Kio do unuigas la homojn en Esperantujo? Unue – la aspiro 热望,向往 fortikigi la pacon kaj interkompreni?on inter la popoloj. Due – la internacia lingvo Esperanto, kiu heredis ?ion plej bonan, logikan, esprimkapablan, kio ekzistas en naciaj lingvoj. Malgra? tio, ke esperantujanoj 世界语国民 lo?as en Arkto 北极 kaj en tropikoj 热带 , sur montoj kaj sur Pacifikaj insuloj, sur ?iuj kontinentoj, ili bonege komprenas unu la alian pro la admirinda unueco de la lingvo. Se en esperantlingvaj revuoj ne starus subskriboj 签名 sub artikoloj, oni ne kapablus difini la? la stilo, en kiuj landoj lo?as ties a?toroj. Centmiloj da esperantujanoj legas en la Internacia lingvo beletrajn 美文学的 , soci-politikajn, scienc-teknikajn librojn, centon da revuoj, a?skultas dekon da radiostacioj, rigardas spektaklojn kaj kinofilmojn, korespondas, kantas, parolas dum kongresoj kaj renkonti?oj, en tendaroj 露营 kaj kluboj. Esperanto estas ne simple lingvo, sed anka? rimedo de pacbatalo; ?i estas romantiko, ?i estas interesa kaj utila ?atokupo 爱好 . En Esperantujo estas Akademio, kiu observas la evoluadon de la lingvo. Funkcias unui?oj la? profesioj kaj interesoj – de sciencistoj, instruistoj, turistoj, fervojistoj, a?tomobilistoj, verkistoj, medicinistoj, filologoj, ?urnalistoj, agrikulturistoj, po?tistoj, muzikistoj, filatelistoj, filozofoj, juristoj k. c. Pluraj landoj, inkluzive Sovet-Union, eldonis po?tmarkojn kun Esperanta teksto. Insuletoj de Esperantujo estas ?ie, inkluzive la Tutmondajn festivalojn de la junularo kaj studentaro, en kies kadroj okazas esperantistaj renkonti?oj. Esperanto trovis uzon dum kelkaj lastaj Olimpiaj ludoj (Olimpikoj). Estas publikigitaj terminaroj kaj frazlibroj pri sportaj temoj. Esperantujanoj estas fervoraj voja?antoj. Nun, kiam vi legas tiujn ?i liniojn, sur la tuta terglobo – en aviadiloj kaj trajnoj, en a?tobusoj kaj a?tomobiloj, sur ?ipoj kaj kameloj 骆驼, kaj anka? piede – movi?as vivo?ojaj 愉快生活的 homoj kun insignoj 徽章 en la formo de verdkolora steleto surbruste. Kaj kien ajn ili venas, ?ie ilin atendas la salutaj vortoj «Bonvenon, samideano!» kaj varma akcepto. Kelkaj monde konataj firmaoj konfirmas utilecon de Esperanto, reklamante siajn varojn per teknikaj katalogoj kaj koloraj kinofilmoj en la Internacia lingvo. Konstante estas eldonataj turismaj prospektoj 说明书 kaj gvidlibroj pri multaj landoj kaj urboj. Multas esperantistoj en Rusio. Funkcias Rusia Esperantista Unio (REU), kluboj, rondetoj kaj kursoj de Esperanto. Estas eldonataj libroj kaj almanakoj 历书. Oni aran?as konferencojn, tendarojn, konstruta?mentojn 建筑支队(分遣队), regionajn renkonti?ojn de esperantistoj. ?iujare en la rusia gazetaro aperas multe da artikoloj kaj informoj pri la Internacia lingvo kaj pri agado de ?iaj adeptoj 信徒,能手. Ne maloftas televidaj kaj radiaj elsendoj. Oni plenmezure uzadas la Internacian lingvon por plivastigi kulturajn kaj sciencajn ligojn, por propagandi la plej helajn idealojn de la homaro, por fortikigi la internacian amikecon. La romantika, mirakla simbola lando Esperantujo vokas vin transiri ?ian sojlon. Anka? por vi, nova esperantujano, restas en ?i multe da diversa, grava, utila, interesa kaj agrabla laboro, ?ar, la? la jura formulo, permesita estas ?io, kion ne malpermesas la le?o. Estu konscia, klera kaj iniciatema esperantisto!
引文来源  SPBOARD v4.5
  评论这张
 
阅读(112)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018